INFORMACJA DLA SYNDYKA
A A A

Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG powinien złożyć przedsiębiorca albo jego pełnomocnik, po uprawomocnieniu się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Firma przedsiębiorcy powinna być zmieniona przez dodanie oznaczenia "w upadłości likwidacyjnej", co zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.d.g.) należy do obowiązków przedsiębiorcy.

Obowiązki organów gminy w zakresie czynności dokonywanych w CEIDG określone zostały w art. 26 ust. 2 - 4a s.d.g. oraz w art. 27 ust. 4 s.d.g.

Postanowienie o wyznaczeniu syndyka nie zastępuje pełnomocnictwa dla dokonywania czynności związanych z wpisem przedsiębiorcy do CEIDG, z uwagi na zakres obowiązków syndyka związanych z likwidacją masy upadłości oraz zarząd majątkiem upadłego, który nie jest tożsamy z obowiązkami jakie ustawa s.d.g. i Prawo upadłościowe nakładają na przedsiębiorców. Odnosząc się do statusu przedsiębiorcy należy podkreślić, iż utrata takiego statusu dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą następuje z dniem wykreślenia jej wpisu jako przedsiębiorcy z CEIDG.

W piśmie otrzymanym z Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości wskazano zapisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz wskazano, że z tych przepisów wynika, że w ramach zarządu majątkiem (masą upadłości) syndyk powinien podjąć wszelkie czynności dotyczące przedsiębiorstwa upadłego. Zarazem jednak upadły zachowuje zdolność do działania w zakresie spraw niedotyczących zarządu masą upadłości czy też zarządu przedsiębiorstwem. W obszarze spółek prawa handlowego nie ma wątpliwości, że uprawnienia ściśle korporacyjne, dotyczące samej upadłej spółki, pozostają w gestii upadłego, natomiast w sprawach dotyczących przedsiębiorstwa wszeclkie uprawnienia wykonuje syndyk.

Odnosząc się do sytuacji wpisywanych w CEIDG przedsiębiorców - osób fizycznych zaznaczyć można, że umocowanie syndyka do zgłoszenia zmiany danych w CEIDG zależy od rodzaju wniosku i nie może być omówione stwierdzeniem, iż może zawsze dokonać wszystkich zgłoszeń lub też nigdy nie może dokonać zgłoszenia. Umocowanie syndyka jako osoby uprawnionej w rozumieniu art. 27 ust. 1 s.d.g. zależy więc od zakresu zgłoszenia (treści żądania). Niewątpliwie bowiem uprawniony jest syndyk do dokonania zgłoszeń wiążących się z jego kompetencją, a więc zarządu masą upadłości czyli czynnościami dotyczącymi przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG. Tytułem przykładu wskazać można na możliwość zgłoszenia zmiany danych wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 5 s.d.g. takich jak adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza. Wskazanie takich adresów ma wyraźny związek z działalnością syndyka, a ich zmiana w toku działalności jest możliwa i zależy od syndyka (co nie dotyczy już miejsca zamieszkania przedsiębiorcy).


Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 s.d.g., przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

  1. zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
  2. wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Przedmiotem regulacji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, z późn. zm.), dalej: "Prawo upadłościowe", są:

  1. zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących:
    a) przedsiębiorcami,
    b) osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności;
  2. skutki ogłoszenia upadłości;
  3. zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 51 ust. 1 zd. 1 i ust. 2 Prawa upadłościowego).

Syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (art. 156 ust. 1 Prawa upadłościowego). Postanowienie o wyznaczeniu syndyka podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 1561 Prawa upadłościowego).

Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi (art. 57 ust. 1 Prawa upadłościowego). Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia "w upadłości likwidacyjnej" albo "w upadłości układowej" (art. 601 Prawa upadłościowego).

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk, zarządca oraz nadzorca sądowy dokonują czynności na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym (art. 160 ust. 1 Prawa upadłościowego).

Syndyk prowadzący przedsiębiorstwo upadłego nie może prowadzić działalności wymagającej koncesji albo zezwolenia, chyba że co innego wynika z ustawy lub decyzji o przyznaniu koncesji albo zezwolenia (art. 169 ust. 2 Prawa upadłościowego). Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji (art. 173 Prawa upadłościowego). Syndyk podejmuje niezbędne czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego (art. 175 Prawa upadłościowego). Syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania (art. 179 Prawa upadłościowego).

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.