INFORMACJA DLA REJESTRÓW RDR
A A A

Informacje dla organów właściwych do spraw licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej

Zgodnie z art. 44 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:

  1. o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
  2. o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
  3. o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru;

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.
Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

Aby korzystać z systemu teleinformatycznego CEIDG, do przekazywania informacji z rejestrów działalności reglamentowanej (RDR) pracownik organu powinien wejść na stronę internetową wskazaną w korespondencji kierowanej do poszczególnych organów i zarejestrować konto wskazując właściwą rolę (wykaz w załączniku z listą uprawnień - poniżej) i organizację - urząd, który reprezentuje. Do tego celu może skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego. Po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, organy zobowiązane są przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania określonych czynności w CEIDG. W tym celu, po rejestracji kont przez pracowników należy uzupełnić i przesłać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii formularze, które są automatycznie generowane przez system po dokonaniu rejestracji przez poszczególnych pracowników.

Rolę administratora kont organów prowadzących RDR sprawuje Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. 

Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej) dla poszczególnych organów oraz role do wybrania przy rejestracji w CEIDG - (pobierz plik. pdf) (Ostatnia aktualizacja 19.02.19)

 - Opis operacji dokonywanych na uprawnieniach wraz z przykładowymi XML

 - Dokumentacja użytkownika wewnętrznego systemu CEIDG

 - Dokumentacja użytkownika RDR

 - Reguły importu danych

 - Schemat pliku w formacie .xsd

 

Wprowadzone zmiany:

  • zwiększono maksymalną ilość rekordów (uprawnień i ograniczeń) w pliku xml do 1000 pozycji,
  • zwiększono do 40 dopuszczalną ilość znaków w polach "Sygnatura sprawy" oraz "Numer dokumentu",
  • dodano możliwość określenia, jakiego typu informacja ma być wycofana (poprzez Usunięcie błędnie wprowadzonej informacji) przy użyciu opcjonalnego atrybutu InformationType.
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.