INFORMACJA DLA SĄDÓW
A A A

Informacje dla sądów w zakresie zgłaszania informacji do CEIDG.


Zgłaszanie do CEIDG informacji o zakazach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wpisowi do CEIDG podlega informacja:

  1. o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej (pkt 13);
  2. o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG (pkt 14);
  3. o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (pkt 15).

Wskazane informacje, sąd upadłościowy, Krajowy Rejestr Karny albo organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu orzeczenia (art. 25).

Krajowy Rejestr Karny również zgłasza niezwłocznie do CEIDG informacje o wykonaniu albo darowaniu środka karnego lub usunięciu z rejestru danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny (art. 26 ust. 1).

Sąd upadłościowy natomiast zgłasza do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w CEIDG informację o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 27).

Mając na uwadze powyższe, nie należy przesyłać do CEIDG odpisów wyroków w wersji papierowej.

 

Zgłaszanie do CEIDG informacji o upadłościach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wpisowi do CEIDG podlega informacja:

  1. o ogłoszeniu upadłości i ukończeniu tego postępowania (pkt 8);
  2. o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów (pkt 9);
  3. o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym (pkt 10);
  4. o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego ukończeniu albo uprawomocnieniu się postępowania o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (pkt 11).

Zgodnie z art. 23 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy, sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

 

Zgłaszanie do CEIDG informacji o ustanowieniu kurateli lub opieki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wpisowi do CEIDG podlega informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki.

 

Dokumentacja użytkownika systemu CEIDG:

  1. Dokumentacja użytkownika CEIDG dla sądów [PDF]
  2. Dokumentacja wspólna dla wszystkich użytkowników [PDF]

Aby korzystać z systemu teleinformatycznego CEIDG, w zakresie przekazywania powyższych informacji, pracownik organu powinien wejść na stronę internetową rdr.ceidg.gov.pl i zarejestrować konto wskazując właściwą rolę (Sąd Rejonowy / Gospodarczy) i organizację - urząd, który reprezentuje. Do tego celu może skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego.

Po rejestracji konta przez pracownika należy uzupełnić formularz, który jest automatycznie generowany przez system po dokonaniu rejestracji i po uprzednim podpisaniu go przez kierującego jednostką, przesłać do Ministerstwa Rozwoju (rolę administratora kont sprawuje Departament Gospodarki Elektronicznej).

Po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.