INFORMACJA DLA SĄDÓW
A A A

Informacje dla sądów w zakresie zgłaszania informacji do CEIDG.


Zgłaszanie do CEIDG informacji o zakazach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wpisowi do CEIDG podlega informacja:

  1. o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej (pkt 13);
  2. o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG (pkt 14);
  3. o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (pkt 15).

Wskazane informacje, sąd upadłościowy, Krajowy Rejestr Karny albo organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu orzeczenia (art. 25).

Krajowy Rejestr Karny również zgłasza niezwłocznie do CEIDG informacje o wykonaniu albo darowaniu środka karnego lub usunięciu z rejestru danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny (art. 26 ust. 1).

Sąd upadłościowy natomiast zgłasza do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w CEIDG informację o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 27).

Mając na uwadze powyższe, nie należy przesyłać do CEIDG odpisów wyroków w wersji papierowej.

 

Zgłaszanie do CEIDG informacji o upadłościach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wpisowi do CEIDG podlega informacja:

  1. o ogłoszeniu upadłości i ukończeniu tego postępowania (pkt 8);
  2. o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów (pkt 9);
  3. o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym (pkt 10);
  4. o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego ukończeniu albo uprawomocnieniu się postępowania o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (pkt 11).

Zgodnie z art. 23 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy, sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

 

Zgłaszanie do CEIDG informacji o ustanowieniu kurateli lub opieki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wpisowi do CEIDG podlega informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki.

 

Dokumentacja użytkownika systemu CEIDG:

  1. Dokumentacja użytkownika CEIDG dla sądów [PDF]
  2. Dokumentacja wspólna dla wszystkich użytkowników [PDF]

Aby korzystać z systemu teleinformatycznego CEIDG, w zakresie przekazywania powyższych informacji, pracownik organu powinien wejść na stronę internetową rdr.ceidg.gov.pl i zarejestrować konto wskazując właściwą rolę (Sąd Rejonowy / Gospodarczy) i organizację - urząd, który reprezentuje. Do tego celu może skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego.

Po rejestracji konta przez pracownika należy uzupełnić formularz, który jest automatycznie generowany przez system po dokonaniu rejestracji i po uprzednim podpisaniu go przez kierującego jednostką, przesłać do Ministerstwa Rozwoju (rolę administratora kont sprawuje Departament Gospodarki Elektronicznej).

Po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.