INFORMACJE DLA URZĘDÓW GMIN
A A A

Aby korzystać z systemu teleinformatycznego CEIDG do rejestracji przedsiębiorców pracownik urzędu miasta/gminy powinien wejść na stronę internetową gmina.ceidg.gov.pl i założyć konto. Do tego celu może skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, organy zobowiązane są przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania określonych czynności w CEIDG. W tym celu należy uzupełnić formularz, który jest automatycznie generowany przez system po dokonaniu rejestracji (założeniu konta) przez pracownika i przesłać do Ministerstwa Rozwoju w sposób wskazany na formularzu. Po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.

Aktywacji takich kont w Ministerstwie Rozwoju dokonuje Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W przypadku cofnięcia upoważnienia dla wcześniej zgłoszonego pracownika (zmiany jego zadań, rozwiązania umowy o pracę, itp.) organ również jest zobowiązany przekazać taką informację do Ministerstwa Rozwoju wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Pozycja menu "Aktywacja kont przedsiębiorców" jest rzadko używaną pozycją służącą do aktywacji kont przedsiębiorców, którzy w swoich certyfikatach nie posiadają ani numeru NIP ani numeru PESEL. Dotyczy to zazwyczaj certyfikatów wydanych za granicą, które na mocy umów międzynarodowych muszą być honorowane w Polsce.

Przedsiębiorca z takim certyfikatem, po założeniu konta w systemie CEIDG może udać się do dowolnego urzędu gminy w celu aktywacji tego konta.

Urzędnik gminy odnajduje taki wniosek w systemie CEIDG i na podstawie przedstawionego mu dokumentu tożsamości weryfikuje zgodność podanych w parametrach konta danych z rzeczywistością. W przypadku stwierdzenia zgodności dokonuje aktywacji konta.

Data urodzenia przedsiębiorcy należy do katalogu danych przechowywanych we wpisie przedsiębiorcy (Art. 25 ust. 1 UoSDG). Dane z tej grupy nie mogą być dowolnie podawane, muszą pochodzić z wpisu. Wprowadzona do systemu zmiana porządkuje ten stan rzeczy i wprowadza wymóg zapisania poprawnych danych we wpisie. Zatem, jeżeli we wpisie pochodzącym z SAGED nie ma poprawnej daty urodzenia, należy ją uzupełnić składając wniosek o zmianę z równoczesnym zawieszeniem/wznowieniem/zaprzestaniem działalności.

Reasumując, w przypadku wpisów nie zawierających daty urodzenia przedsiębiorcy należy składać:

 • zamiast wniosku o zawieszenie - wniosek o zmianę z równoczesnym zawieszeniem
 • zamiast wniosku o wznowienie - wniosek o zmianę z równoczesnym wznowieniem
 • zamiast wniosku o wykreślenie - wniosek o zmianę z równoczesnym wykreśleniem

Po przetworzeniu wniosku, data urodzenia przedsiębiorcy zostanie zapisana we wpisie i każdy następny wniosek będzie zawierał poprawnie wypełnioną datę.

Informacja dotycząca Formularza VAT-R i Rejestru pełnomocnictw

Dokumentacja użytkownika systemu CEIDG:

 1. Dokumentacja użytkownika CEIDG dla gmin [PDF]
 2. Dokumentacja wspólna dla wszystkich użytkowników [PDF]
Dokumentacja e-learningowa:
 1. Dostęp do ST CEIDG – przedsiębiorca [PDF]
 2. Dostęp do ST CEIDG – operator lokalny JST [PDF]
 3. Materiały szkoleniowe dla grupy użytkowników JST [PDF]
 4. Szczegółowa instrukcja zmiany adresu dodatkowego miejsca prowadzenia działalności [PDF]
 5. Składanie i podpisywanie wniosku - [PDF]

Materiały z warsztatów CEIDG:

 1. Opinia prawna dotycząca spółek cywilnych - [PDF]
 2. Opinia prawna dotycząca pełnomocnictw - [PDF]
 3. Wskazówki dla Gmin w zakresie sprostowań - [PDF]
 4. Pytania z warsztatów dla Gmin 10.10.2011 r. - [PDF]

 

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.