INFORMACJA DLA URZĘDÓW PRACY
A A A

Minister Gospodarki otrzymał pisemne stanowisko z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania przepisu § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457), w którym wskazano, iż osoby posiadające „nieaktywny” wpis w CEIDG w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą skutecznie ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy o przyznanie ww. pomocy. W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących stosowania przez powiatowe urzędy pracy przepisu § 6 ust. 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w MPiPS, pismem z dnia 5 grudnia 2012 r., znak: DF-I-0212-254-LC/12 wystąpił do starostów, prezydentów miast na prawach powiatu oraz wojewodów z zaleceniem jednolitego stosowania powyższego przepisu, zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu obecnie obowiązującym nie przewidują skutkującego usunięciem danych uprawnienia do wykreślenia wpisu z CEIDG, w przypadku gdy osoba wpisana do CEIDG nie jest przedsiębiorcą. W odniesieniu do kwestii posiadania statusu przedsiębiorcy należy wyjaśnić, że na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy za przedsiębiorców uważa się tylko osoby wykonujące działalność gospodarczą. Wyjaśnić ponadto należy, że domniemanie prawdziwości danych, o którym mowa w art. 33 zdanie pierwsze ustawy jest domniemaniem wzruszalnym i może zostać obalone dowodem przeciwnym.

W związku z tym stwierdzić należy, że osoby, które zostały wpisane do CEIDG, ale nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są przedsiębiorcami. Jeżeli zaś w związku z wpisem, który jest niezgodny ze stanem faktycznym albo wprowadza w błąd, osoby wpisane do CEIDG zostaną potraktowane jak przedsiębiorcy, np. poprzez odmowę udzielenia im przyznania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, mogą za pomocą wszelkich prawnie dopuszczalnych dowodów (np. zaświadczenie US, ZUS, GUS) wykazywać, że mimo wpisu do CEIDG nie są czynnymi przedsiębiorcami (wpis w rzeczonym okresie był i jest „nieaktywny”).

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.