INFORMACJA DLA POLICJI I STRAŻY M.
A A A

W odpowiedzi na wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wykreśleniu uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018r., poz. 647) zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Ponadto informujemy, że udostępnianie danych dotyczących przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zgodnie z obowiązkiem ustawowym odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej (za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl lub w inny sposób, po uprzednim ustaleniu warunków technicznych - art. 47).

W związku z powyższym w systemie CEIDG zostały utworzone role Policja oraz Straż miejska/gminna umożliwiająca dostęp do danych niepublicznych wpisów. Prosimy o zarejestrowanie w systemie wyznaczonych pracowników w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do danych niepublicznych wpisów. Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez stronę internetową rdr.ceidg.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularz rejestracyjny, który zostanie wygenerowany z Systemu CEIDG, należy uzupełnić i po uprzednim podpisaniu przez kierującego jednostką  (lub osobę upoważnioną) przesłać na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Gospodarki Elektronicznej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
lub na nr fax: 22 262 91 35

W zakresie udostępniania danych historycznych dotyczących przedsiębiorców, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), organem właściwym pozostaje urząd gminy, gdyż organy gmin pozostają właściwe  w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, m. in. którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż oryginały złożonych w urzędzie gminy wniosków przedsiębiorców, z ich własnoręcznymi podpisami, m.in. zgodnie z art 26 ust 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przechowują urzędy gmin. W przypadku potrzeby uzyskania oryginału dokumentu złożonego przez danego przedsiębiorcę, prosimy o wystąpienie z wnioskiem do właściwego urzędu gminy.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.