UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CEIDG
A A A

 

Udostępnianie danych z CEIDG zgodnie z przepisami

Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


Dane (w tym dane adresowe) z rejestru PESEL udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA –  działając w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast dane z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz jednostkowe dane z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.


W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, organem właściwym pozostaje urząd gminy, gdyż ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji.

Art. 37.
1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone:

1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG (...).

Art. 38.
1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (...).

Art. 39.
1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

2. (uchylony)

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).


Art. 39a.

1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.

2. Organom państwowym, w celu realizacji ich ustawowych zadań, dane CEIDG są udostępniane nieodpłatnie, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

3. Organy państwowe, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 i 2, nie mogą przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom (...).

Art. 39b.

Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.


W dniu 19.05.2016 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących m.in. nieodpłatnego udostępnienia danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioski o dostęp do danych z CEIDG na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zawierające zakres wnioskowanych danych, należy składać w wersji elektronicznej na platformie internetowej dostępnej pod adresem: https://datastore.ceidg.gov.pl  

Składając wniosek o dostęp do danych , wraz z rejestracją konta należy złożyć następujące oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami dotyczącymi udostępnienia danych z CEIDG na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Dane mogą być udostępniane za pośrednictwem interfejsu API lub w formie plików .xml w jednym z trzech wariantów:

Wariant I - 17 plików zawierających dane przedsiębiorców, z zastosowanym podziałem ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (16 województw + 1 plik zawierający dane z wpisów bez przypisanego województwa);

Wariant II – 17 plików zawierających dane przedsiębiorców, którzy wskazali datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w okresie 30 dni wstecz od daty pobrania danych, z zastosowanym podziałem ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (16 województw + 1 plik zawierający dane z wpisów bez przypisanego województwa);

Wariant III – 17 plików zawierających dane przedsiębiorców, którzy wskazali datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w dniu poprzedzającym pobranie danych, z zastosowanym podziałem ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (16 województw + 1 plik zawierający dane z wpisów bez przypisanego województwa);

Składając wniosek należy wybrać formę udostępniania danych. Aktywacja konta i udostępnienie danych następuje w przeciągu 48h.

Usterki, awarie i problemy oraz wnioski o dostęp do konta testowego należy zgłaszać na adres datastore.ceidg@mr.gov.pl

Specyfikacja API dostępna jest na stronie

https://datastore.ceidg.gov.pl/CEIDG.DataStore/Services/NewDataStoreProvider.svc

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.