UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CEIDG
A A A

 

Udostępnianie danych z CEIDG zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy


Dane (w tym dane adresowe) z rejestru PESEL udostępniają organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL możesz skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju. Natomiast dane z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz jednostkowe dane z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.


W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, organem właściwym pozostaje urząd gminy, gdyż ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji.

Art. 43.

 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG (...).

Art. 44.

1. CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczące:
1) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji;
2) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji;
3) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia;
4) wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru (...).

Art. 45.

1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (...).


Art. 47.

1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

2. Do ponownego wykorzystania danych CEIDG udostępnianych zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60).

Art. 48.

1. CEIDG udostępnia zgromadzone dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 38 i art. 44 ust. organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.

2. Dane CEIDG są udostępniane nieodpłatnie organom państwowym, w celu realizacji ich ustawowych zadań, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

3. Do ponownego wykorzystania danych CEIDG, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.


Wnioski o dostęp do danych z CEIDG na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, należy składać w wersji elektronicznej na platformie internetowej dostępnej pod adresem: https://datastore.ceidg.gov.pl  

Składając wniosek o dostęp do danych , Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii (dalej jako: „Minister”).
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: e-mail: iod@mpit.gov.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
e) Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
f) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Przekazywanie przez Ministra Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
h) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane mogą być udostępniane za pośrednictwem interfejsu API lub w formie plików .xml w jednym z trzech wariantów:

Wariant I - 17 plików zawierających dane przedsiębiorców, z zastosowanym podziałem ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (16 województw + 1 plik zawierający dane z wpisów bez przypisanego województwa);

Wariant II – 17 plików zawierających dane przedsiębiorców, którzy wskazali datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w okresie 30 dni wstecz od daty pobrania danych, z zastosowanym podziałem ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (16 województw + 1 plik zawierający dane z wpisów bez przypisanego województwa);

Wariant III – 17 plików zawierających dane przedsiębiorców, którzy wskazali datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w dniu poprzedzającym pobranie danych, z zastosowanym podziałem ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (16 województw + 1 plik zawierający dane z wpisów bez przypisanego województwa);

Aktywacja konta i udostępnienie danych następuje w przeciągu 48h.

Usterki, awarie i problemy oraz wnioski o dostęp do konta testowego należy zgłaszać na adres datastore.ceidg@mpit.gov.pl

Specyfikacja API dostępna jest na stronie datastore.ceidg.gov.pl po założeniu konta w zakładce „przydatne pliki”.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.