PEŁNOMOCNICTWA
A A A

Pełnomocnik przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 również przez Internet

Po dwóch latach funkcjonowania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) wpisano już ponad 68 tysięcy pełnomocników przedsiębiorców. Mogą oni w ramach CEIDG dokonywać czynności, do których zostali umocowani, w imieniu przedsiębiorców, bez konieczności posługiwania się pełnomocnictwem w formie papierowej.

Przedsiębiorca może załatwiać sprawy w CEIDG przez pełnomocnika

Przedsiębiorca może dokonywać czynności w CEIDG (tj. uzyskanie / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie wpisu) przez pełnomocnika. Wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa, które upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne). Nie wyklucza to możliwości posłużenia się przez pełnomocnika pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju), bądź pełnomocnictwem szczególnym (uprawniającym do dokonania oznaczonej czynności).

Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Szczegółowe stanowisko dotyczące pełnomocnictw

Pełnomocnictwo dla osoby małoletniej

Rejestr pełnomocników prowadzony w ramach CEIDG

We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może wskazać dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw na podstawie ustanowionych pełnomocnictw. W zakresie pełnomocnictw wskazanych we wpisie przedsiębiorcy, co do zasady, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. W związku z tym, że w takim przypadku nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie występuje również obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

Powyższe nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej, choć planowane jest zniesienie tego ograniczenia w ramach procedowanej obecnie kolejnej ustawy deregulacyjnej.

Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej.

Dokonywanie czynności on-line przez pełnomocnika

Aby było to możliwe, przedsiębiorca lub pełnomocnik musi złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG poprzez dowolny urząd gminy lub miasta, zaznaczając odpowiednie pola we wniosku CEIDG-1, wskazując zakres czynności dotyczących rejestru CEIDG, które obejmuje udzielone pełnomocnictwo. Wniosek taki przedsiębiorca może również sam złożyć elektronicznie on-line. Organ przyjmujący wniosek od przedsiębiorcy (którego wpis dotyczy) o wpis lub zmianę wpisu w zakresie danych pełnomocnika nie ma obowiązku weryfikacji czy pełnomocnictwo zostało ustanowione na piśmie.

Pełnomocnik przedsiębiorcy uwidoczniony we wpisie w CEIDG może, w zależności od zakresu udzielonego pełnomocnictwa, dokonywać drogą elektroniczną zgłoszenia zmiany wpisu oraz danych nieobjętych wpisem do CEIDG (np. numer rachunku bankowego), zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenia wpisu w CEIDG.

Możliwość ta dostępna jest dla pełnomocników będących osobami fizycznymi. Po utworzeniu konta na stronie ceidg.gov.pl (tak samo jak dla przedsiębiorców) mogą oni dokonywać transakcji na wpisach swoich mocodawców – przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy wskazali we wpisie pełnomocnika. W celu rejestracji należy skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub bezpłatnego Profilu Zaufanego.

Pełnomocnik będący zarejestrowanym użytkownikiem systemu CEIDG ma możliwość wyświetlenia listy przedsiębiorców mocodawców i rodzajów wniosków, które może złożyć w ich imieniu. System przypisuje mocodawców automatycznie do konta pełnomocnika na podstawie danych identyfikacyjnych pełnomocnika zawartych w podpisie kwalifikowanym lub profilu zaufanym.

Po zalogowaniu do CEIDG i kliknięciu w menu systemu zakładki „Moi mocodawcy” widoczna jest sekcja „Mocodawcy”, w której wyświetlona zostaje stronicowana lista przedsiębiorców (mocodawców) oraz lista operacji możliwych do wykonania na wpisie, do których uprawniony jest pełnomocnik, a których dokonanie jest w danej chwili możliwe (nie można np. wypełnić wniosku o zawieszenie działalności już zawieszonej). Kliknięcie na ikonkę symbolizującą określony rodzaj wniosku powoduje przejście do strony przygotowania wybranego rodzaju wniosku.

Możliwe jest także wybranie mocodawcy z listy dostępnej w sekcji „Wstępne przygotowanie danych”, widocznej po przejściu do wypełniania wniosku CEIDG-1.

Schemat:  Co należy zrobić, aby dokonywać czynności w CEIDG przez pełnomocnika

Jak udzielić pełnomocnictwa

Przykładowa treść pełnomocnictwa udzielanego na piśmie:

Miejscowość , dnia RRRR-MM-DD

P E Ł N O M O C N I C T W O

Ja niżej podpisany/a Imiona i nazwisko , zamieszkały/a w dane adresowe , legitymujący/a się dowodem osobistym nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ , oświadczam, że ustanawiam swoim pełnomocnikiem (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, inna osoba*) Imiona i nazwisko, zamieszkałego/ą w dane adresowe , legitymującego/ą się dowodem osobistym nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ , do reprezentowania mnie przed wszelkimi urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, w sprawach związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej, a w szczególności do załatwienia spraw związanych z dokonaniem wpisu do CEIDG, zgłoszeniem aktualizacji danych, zgłoszeniem zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej oraz zgłoszeniem wykreślenia wpisu w CEIDG*.

................................................................
(podpis)

* niepotrzebne usunąć

Pobierz edytowalny wzór w formacie .docx

Jak wskazać pełnomocnika we wniosku CEIDG-1

I. Jeżeli Pełnomocnik jest osobą fizyczną / osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - wypełnienie pól 'NIP' oraz 'Nazwa firmy pełnomocnika' jest fakultatywne, - wypełnienie pól 'Imię', 'Nazwisko', 'Data urodzenia' oraz 'Obywatelstwa' jest obligatoryjne, - wypełnienie pola 'PESEL' jest obligatoryjne dla obywateli Polski, dla pozostałych przypadków wypełnienie pola jest fakultatywne.

II. Jeżeli Pełnomocnik JEST osoba prawną - wypełnienie pola 'NIP' jest fakultatywne, - wypełnienie pól 'Nazwa firmy pełnomocnika' oraz 'KRS' jest obligatoryjne.

Należy podać także adres miejsca zamieszkania (a w przypadku gdy pełnomocnik jest przedsiębiorcą adres wykonywania działalności gospodarczej) oraz adres do doręczeń pełnomocnika. Ponadto uzupełnienia wymaga zakres spraw, które obejmuje udzielone pełnomocnictwo. We wniosku można również określić adres poczty elektronicznej oraz strony www pełnomocnika.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

Powyższe treści dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Wykorzystano ikonki ze strony http://findicons.com/pack/2645/super_mono_3d

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.