DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
A A A

I. Alfabetyczny spis działalności regulowanych:

A
Agencje Zatrudnienia - Pośrednictwo
Alkohol
Archiwum

B
Biopaliwo

D
Dedektywi
Dewizy
Domy Składowe

L
Leczenie Zwierząt
Lekarze i Dentyści

N
Nasiennictwo

P
Pielęgniarki
Poczta

S
Szkolenia z Ochrony Roślin
Środki Ochrony Roślin

T
Telekomunikacja
Transport
Transport Kolejowy
Turystyka
Tytoń

W
Wyścigi Konne

 

II. Opis działalności regulowanych w alfabetycznym porządku:

AGENCJE ZATRUDNIENIA – POŚREDNICTWO (1)

Rodzaj działalności:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

1) pośrednictwa pracy, polegającego w szczególności na:
a)
udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
b)
pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
c)
udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
d) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
e) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
f) kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2,

Numer PKD 2007:
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Organ rejestrowy
marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:

1) adres strony internetowej zawierającej informacje o sposobach składania wniosków o wpis do rejestru, adresach urzędów przyjmujących wnioski oraz linki do stron  internetowych tych urzędów

2) adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorami dokumentów –
przykładowe dla województwa wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

AGENCJE ZATRUDNIENIA - POŚREDNICTWO (2)

Rodzaj działalności:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

2) doradztwa personalnego, polegającego w szczególności na:
a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,

Numer PKD 2007:
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Organ rejestrowy:
marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adres strony internetowej zawierającej informacje o sposobach składania wniosków o wpis do rejestru, adresach urzędów przyjmujących wnioski oraz linki do stron  internetowych tych urzędów

Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorami dokumentów –
przykładowe dla województwa wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

AGENCJE ZATRUDNIENIA - POŚREDNICTWO (3)

Rodzaj działalności:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

3) poradnictwa zawodowe, polegającego w szczególności na:
a)
udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
b) udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych
w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia,
c) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
d) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy,
w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

Numer PKD 2007:
78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

Organ rejestrowy:
marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr
1) Adres Strony internetowej zawierającej informacje o sposobach składania wniosku o wpis do rejestru, adresach urzędów przyjmujących wnioski oraz linki do stron internetowych tych urzędów:

2) Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorami dokumentów –
przykładowe dla województwa wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

AGENCJE ZATRUDNIENIA - POŚREDNICTWO (4)

Rodzaj działalności:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

4) pracy  tymczasowej, polegającej  na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy

Numer PKD 2007:
78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej

Organ rejestrowy:
marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
1) Adres strony internetowej zawierającej informacje o sposobach składania wniosku o wpis do rejestru, adresach urzędów przyjmujących wnioski oraz linki do stron internetowych

2) Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorami dokumentów –
przykładowe dla województwa wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

 

ALKOHOL (1)

Rodzaj działalności:
Wyrób, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego

Numer PKD 2007:
11.01.Z – destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
19.20.Z – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20.14.Z – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Organ rejestrowy:
Minister właściwy do spraw rynków rolnych

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul.Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 ALKOHOL (2)

Rodzaj działalności:
Wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich

Numer PKD 2007:
11.02.Z – Produkcja win gronowych
11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem

Organ rejestrowy:
minister właściwy do spraw rynków rolnych

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul.Wspólna 30
00-930 Warszawa

 

ALKOHOL (3)

Rodzaj działalności:
wyrób lub rozlew napojów spirytusowych

Numer PKD 2007
11.01.Z – destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem

Organ rejestrowy:
Minister właściwy do spraw rynków rolnych

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul.Wspólna 30
00-930 Warszawa

 

ARCHIWUM

Rodzaj działalności:
przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

Numer PKD 2007:
91.01.B – działalność archiwów

Organ rejestrowy:
marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów:

przykładowe dla województwa mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

  • Procedura
  • Wniosek o wpis wersja PDF + (oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych podanych we wniosku o wpis oraz znajomości warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie  przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców)

 

BIOPALIWO (1)

 

Rodzaj działalności:
wytwarzanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu biokomponentów

Numer PKD 2007:
20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Organ rejestrowy:
Prezes Agencji Rynku Rolnego

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

 

BIOPALIWO (2)

Rodzaj Działalności:
wytwarzanie biogazu rolniczego lub wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

Numer PKD 2007:
35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych
35.11.Z  – Wytwarzanie energii elektrycznej

Organ rejestrowy:
Prezes Agencji Rynku Rolnego\

 Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
 Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

 

DETEKTYWI

Rodzaj działalności:
usługi detektywistyczne

Numer PKD 2007:
80.30.Z – Działalność detektywistyczna

Organ rejestrowy:
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ul. Stefana batorego 5,
02-591 Warszawa

 

DEWIZY

Rodzaj działalności:
Działalność kantorowa

Numer PKD 2007:
66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Organ rejestrowy:
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Narodowy Bank Polski
Ul.Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

 

DOMY SKŁADOWE

Rodzaj działalności:
prowadzenie przedsiębiorstwa składowego

Numer PKD 2007:
52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Organ rejestrowy:
1)
minister właściwy do spraw gospodarki – w przypadku przedsiębiorców przyjmujących na skład towary przemysłowe,
2) minister właściwy do spraw rynków rolnych – w przypadku przedsiębiorców przyjmujących na skład towary rolne.

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
 

a) towary przemysłowe
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

b) towary rolne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

 

LECZENIE ZWIERZĄT

Rodzaj działalności:
prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt

Numer PKD 2007:
75.00.Z – Działalność weterynaryjna

Organ rejestrowy:
właściwa ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów – przykładowe dla dolnośląskiej izby lekarsko-weterynaryjnej-
przykładowe dla dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Ul. Sopocka 21/2
50-344 Wrocław

LEKARZE I DENTYŚCI (1)

Rodzaj działalności:
kształcenie podyplomowe wykonywane przez przedsiębiorcę

Numer PKD 2007:
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:
1) okręgowa rada lekarska właściwa dla siedziby organizatora prowadzenia kształcenia,
2)  Naczelna Rada Lekarska – w przypadku okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Naczelna Izba Lekarska
Ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –
przykładowe dla województwa kujawsko-pomorskiego
Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
Ul. Chopina 20
87-100 Toruń

 

LEKARZE I DENTYŚCI (2)

Rodzaj działalności:
1)
indywidualna praktyka lekarska,
2) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
3) grupowa praktyka lekarska

Numer PKD 2007:
86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna

Organ rejestrowy:
1) okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki,
2)
Wojskowa Rada Lekarska – w przypadku Lekarzy członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –

przykładowe dla województwa kujawsko-pomorskiego
Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
Ul. Chopina 20
87-100 Toruń

strona internetowa Wojskowej izby Lekarskiej:
Wojskowa Izba Lekarska
Ul. Koszykowa 78
00-909 Warszawa

NASIENNICTWO

Rodzaj działalności:
Obrót materiałem siewnym

Numer PKD 2007:

47.76.Z – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.21.Z – sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
01.64.Z – Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Organ rejestrowy:
wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów:

przykładowe dla województwa warmińsko-mazurskiego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11

PIELĘGNIARKI (1)

Rodzaj działalności:
kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę

Numer PKD 2007
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:
1) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia,
2)
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych – w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek handlowych, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów,

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Ul. Pory 78
(X p.)
02-757 Warszawa

Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów – 
przykładowe dla województwa mazowieckiego
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgnairek i Położnych
Ul. Nowy Swiat 63
00-042 Warszawa

 

PIELĘGNIARKI (2)

Rodzaj działalności:
1) indywidualna praktyka pielęgniarek, położnych,
2) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych albo
3) grupowa praktyka pielęgniarek, położnych

Numer PKD 2007:
86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych

Organ rejestrowy:
Okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –
przykładowe dla województwa mazowieckiego
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Połóożnych
Ul. Nowy swiat 63
00-042 Warszawa


 

POCZTA

Rodzaj Działalności:
działalność pocztowa niewymagającej zezwolenia

Numer PKD 2007
53.20.Z –  pozostała działalność pocztowa i kurierska

Organ rejestrowy
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul.Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

 

 

SZKOLENIA Z OCHRONY ROŚLIN

Rodzaj działalności:
Szkolenia w zakresie ochrony roślin

Numer PKD 2007:

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:

1) wojewódzki inspektor  ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo

2) wojewódzki inspektor  ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów:

przykładowe dla województwa warmińsko-mazurskiego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Rodzaj działalności
- konfekcjonowanie  lub obrót środkami  ochrony roślin

Numer PKD 2007

82.92.Z  –  działalność związana z pakowaniem
47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.75.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Organ rejestrowy

1) wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo

2) wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów:

przykładowe dla województwa warmińsko-mazurskiego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11

 

TELEKOMUNIKACJA

Rodzaj Działalności:
działalność telekomunikacyjna

Numer PKD 2007:
61.90.Z –  działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
61.30.Z –  działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.20 –  działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.10.Z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
60.20.Z
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
60.10.Z –  nadawanie programów radiofonicznych

Organ rejestrowy:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul.Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

 

TRANSPORT (1)

Rodzaj Działalności:
prowadzenie kursów dokształcających w zakresie kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne

Numer PKD 2007:
85.59.B –  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:
Marszałek województwa

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów
-
przykładowe dla województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

 

TRANSPORT (2)

Rodzaj Działalności:
prowadzenie stacji kontroli pojazdów

Numer PKD 2007:
71.20.B –  pozostałe badania i analizy techniczne

Organ rejestrowy:
starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –

przykładowe dla powiatu myślenickiego
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Ul. Mikołaja Reja 13
32-400 Myślenice Małopolskie

TRANSPORT (3)

Rodzaj Działalności:
prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców (prawo o ruchu drogowym)

Numer PKD 2007:
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Organ rejestrowy:
starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr

adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –
przykładowe dla powiatu myślenickiego
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Ul. Mikołaja Reja 13
32-400 Myślenice Małopolskie

TRANSPORT (4)

Rodzaj działalności:
prowadzenie ośrodka szkolenia (ustawa o transporcie drogowym)

Numer PKD 2007:
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B –  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:
wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adres stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorach dokumentów – 
przykładowe dla województwa podlaskiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Adres stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorach dokumentów – 
przykładowe dla województwa wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Adres stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorach dokumentów – 
przykładowe dla województwa mazowieckiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

TRANSPORT (5)

Rodzaj działalności:
prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy

Numer PKD 2007:
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B –  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:
wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:

adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –
przykładowe dla województwa zachodniopomorskiego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

 

TRANSPORT (6)

Rodzaj działalności:
prowadzenie pracowni psychologicznej

Numer PKD 2007:
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Organ rejestrowy:
marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –
przykładowe dla województwa podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

 

TRANSPORT KOLEJOWY (1)

Rodzaj działalności:
Przeprowadzanie szkoleń i egzaminowanie osób ubiegających się o licencje i świadectwa maszynisty

Numer PKD 2007:
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego


TRANSPORT KOLEJOWY (2)

Rodzaj działalności:
prowadzenie kursów początkowych i kursów doskonalących

Numer PKD 2007:
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Organ rejestrowy:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego


TURYSTYKA (1)

Rodzaj Działalności:
1) polowanie wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) polowanie za granicą

Numer PKD 2007:
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

Organ rejestrowy:
marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów –

przykładowe dla województwa lubelskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul.Spokojna 4, 20-074 Lublin

 

TURYSTYKA (2)

Rodzaj Działalności:
organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

Numer PKD 2007
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Organ rejestrowy:
1) marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy,
2)  marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału – w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Adresy stron internetowych z wzorcowym zestawieniem informacji o procedurach i wzorów dokumentów

przykładowe dla województwa podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

 

TYTOŃ

Rodzaj działalności:
wytwarzanie wyrobów tytoniowych

Numer PKD 2007:
12.00.Z – produkcja wyrobów tytoniowych

Organ rejestrowy:
Minister właściwy do spraw rynków rolnych

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa


 

WYŚCIGI KONNE

Rodzaj działalności:
organizowanie wyścigów konnych

Numer PKD 2007:
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

Organ rejestrowy
Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Link do organu nadzoru lub prowadzącego rejestr:

Polski Klub Wyścigów Konnych (Polish Jockey Club)
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.