Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

JM ELMAS Piotr Kowalski wspólnik spółki cywilnej

Dane podstawowe

Imię
Piotr
Nazwisko
Kowalski
Numer NIP
5212912547
Numer REGON
143002063
Firma przedsiębiorcy
JM ELMAS Piotr Kowalski wspólnik spółki cywilnej

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
-
Numer faksu
-

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
Pawła Suzina 3 lok. 230, 01-586 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności
ul. Ludwika Kondratowicza 11, 03-242 Warszawa, Polska, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Adres do doręczeń
Pawła Suzina 3 lok. 230, 01-586 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2011-08-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
2013-08-30
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2013-09-09
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
81.10.Z, 43.12.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 77.39.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 81.30.Z
Małżeńska wspólność majątkowa
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.