Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

TELEWIZJA WARSZAWA WROCŁAWEK DANIEL

Dane podstawowe

Imię
Daniel
Nazwisko
Wrocławek
Numer NIP
6321702128
Numer REGON
140880001
Firma przedsiębiorcy
TELEWIZJA WARSZAWA WROCŁAWEK DANIEL

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
-
Numer faksu
-

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
al. "Solidarności" 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności
-
Adres do doręczeń
al. "Solidarności" 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2007-03-05
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2012-10-12
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
60.20.Z, 56.10.A, 56.21.Z, 56.30.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 73.12.A, 74.20.Z, 82.30.Z, 85.59.B, 90.01.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
Małżeńska wspólność majątkowa
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.