Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

VIRTUALNETIA ZBIGNIEW DRZEWIECKI

Dane podstawowe

Imię ZBIGNIEW
Nazwisko DRZEWIECKI
Numer NIP 5992353996
Numer REGON 210958150
Firma przedsiębiorcy VIRTUALNETIA ZBIGNIEW DRZEWIECKI

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej info@virtualnetia.com
Adres strony internetowej www.virtualnetia.com

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 lok. 54, 66-400 Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności -
Adres do doręczeń ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 lok. 54, 66-400 Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski, woj. LUBUSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2002-10-10
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności -
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności -
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej -
Data wykreślenia wpisu z rejestru -
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 73.11.Z, 46.51.Z, 46.52.Z, 46.66.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 58.29.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.99.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D
Małżeńska wspólność majątkowa -
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej -
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.