Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

WIKTORIA ROSIŃSKA

Dane podstawowe

Imię
WIKTORIA
Nazwisko
ROSIŃSKA
Numer NIP
7393597629
Numer REGON
281096172
Firma przedsiębiorcy
WIKTORIA ROSIŃSKA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
ul. Generała Zygmunta Berlinga 1 lok. 27, 10-693 Olsztyn, powiat Olsztyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności
-
Adres do doręczeń
ul. Generała Zygmunta Berlinga 1 lok. 27, 10-693 Olsztyn, powiat Olsztyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2011-09-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
2013-08-31
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2013-09-02
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
85.51.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 66.19.Z, 66.22.Z, 66.29.Z, 85.59.B
Małżeńska wspólność majątkowa
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.