Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

GURKEN MEDIA ARKADIUSZ OGÓREK

Dane podstawowe

Imię
ARKADIUSZ
Nazwisko
OGÓREK
Numer NIP
6612133445
Numer REGON
260243600
Firma przedsiębiorcy
GURKEN MEDIA ARKADIUSZ OGÓREK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności
MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 18, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, Polska, powiat OSTROWIECKI, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adres do doręczeń
MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 18, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, powiat OSTROWIECKI, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
-

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2008-08-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.91.Z,
Małżeńska wspólność majątkowa
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.