CODE LIST OF CLASSIFICATION OF BUSINESS ACTIVITIES IN POLAND PKD 2007
A A A
Section PKD
symbol
Polish name English translation For natural
person
Additional
requirements
A 0111Z
01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Growing of cereals, leguminous crops and oil plants, for seeds, except rice prohibited possible
A 0112Z
01.12.Z
Uprawa ryżu Growing of rice prohibited none
A 0113Z
01.13.Z
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Growing of vegetables, including melons, and of roots and tubers prohibited possible
A 0114Z
01.14.Z
Uprawa trzciny cukrowej Growing of sugar cane prohibited none
A 0115Z
01.15.Z
Uprawa tytoniu Growing of tobacco prohibited none
A 0116Z
01.16.Z
Uprawa roślin włóknistych Growing of fibre crops prohibited possible
A 0119Z
01.19.Z
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Growing of other non-perennial crops allowed possible
A 0121Z
01.21.Z
Uprawa winogron Growing of grapes allowed possible
A 0122Z
01.22.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Growing of tree and bush tropical and subtropical fruits prohibited none
A 0123Z
01.23.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Growing of  tree and bush citrus fruits prohibited none
A 0124Z
01.24.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Growing of  tree and bush pome fruits and stone fruits prohibited possible
A 0125Z
01.25.Z
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Growing of other tree and bush fruits and nuts prohibited possible
A 0126Z
01.26.Z
Uprawa drzew oleistych Growing of  tree oleaginous fruits prohibited none
A 0127Z
01.27.Z
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Growing of beverage crops prohibited none
A 0128Z
01.28.Z
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops prohibited possible
A 0129Z
01.29.Z
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Growing of other perennial crops allowed possible
A 0130Z
01.30.Z
Rozmnażanie roślin Plant propagation allowed possible
A 0141Z
01.41.Z
Chów i hodowla bydła mlecznego Raising of dairy cattle prohibited possible
A 0142Z
01.42.Z
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Raising of other cattle and buffaloes prohibited possible
A 0143Z
01.43.Z
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Raising of horses and other equines prohibited possible
A 0144Z
01.44.Z
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Raising of camels and camelids prohibited none
A 0145Z
01.45.Z
Chów i hodowla owiec i kóz Raising of sheep and goats prohibited possible
A 0146Z
01.46.Z
Chów i hodowla świń Raising of swine/pigs prohibited possible
A 0147Z
01.47.Z
Chów i hodowla drobiu Raising of poultry prohibited possible
A 0149Z
01.49.Z
Chów i hodowla pozostałych zwierząt Raising of other animals allowed possible
A 0150Z
01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Agricultural cultivation together with raising of animals (mixed activity) prohibited possible
A 0161Z
01.61.Z
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Support activities for crop production allowed possible
A 0162Z
01.62.Z
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Support activities for farm animal production allowed possible
A 0163Z
01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach Post-harvest crop activities allowed possible
A 0164Z
01.64.Z
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Seed processing for propagation allowed none
A 0170Z
01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Hunting and acquiring of hunting animals, including service activity allowed possible
A 0210Z
02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Silviculture and other forestry activities, excluding gathering of forestry products allowed possible
A 0220Z
02.20.Z
Pozyskiwanie drewna Logging allowed possible
A 0230Z
02.30.Z
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Gathering of wild growing forestry products, excluding wood  allowed possible
A 0240Z
02.40.Z
Działalność usługowa związana z leśnictwem Service activity related to forestry allowed possible
A 0311Z
03.11.Z
Rybołówstwo w wodach morskich Marine fishing allowed possible
A 0312Z
03.12.Z
Rybołówstwo w wodach śródlądowych Freshwater fishing allowed none
A 0321Z
03.21.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Marine aquaculture allowed possible
A 0322Z
03.22.Z 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Freshwater aquaculture allowed possible
B 0510Z
05.10.Z
Wydobywanie węgla kamiennego Mining of hard coal allowed possible
B 0520Z
05.20.Z
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Mining of lignite allowed possible
B 0610Z
06.10.Z 
Górnictwo ropy naftowej Extraction of crude petroleum allowed possible
B 0620Z
06.20.Z 
Górnictwo gazu ziemnego Extraction of natural gas allowed possible
B 0710Z
07.10.Z 
Górnictwo rud żelaza Mining of iron ores allowed none
B 0721Z
07.21.Z 
Górnictwo rud uranu i toru Mining of uranium and thorium ores allowed possible
B 0729Z
07.29.Z 
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Mining of other non-ferrous metal ores allowed possible
B 0811Z
08.11.Z 
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate allowed possible
B 0812Z
08.12.Z 
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin allowed possible
B 0891Z
08.91.Z 
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Mining of minerals for chemical industry and for production of fertilizers allowed possible
B 0892Z
08.92.Z 
Wydobywanie torfu Extraction of peat allowed possible
B 0893Z
08.93.Z 
Wydobywanie soli Extraction of salt allowed possible
B 0899Z
08.99.Z 
Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Other mining and quarrying not elsewhere classified allowed possible
B 0910Z
09.10.Z 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Support activities for petroleum and natural gas extraction allowed possible
B 0990Z
09.90.Z 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Support activities for other mining and quarrying allowed possible
C 1011Z
10.11.Z 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Processing and preserving of meat, excluding poultry meat allowed possible
C 1012Z
10.12.Z 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Processing and preserving of poultry meat allowed possible
C 1013Z
10.13.Z 
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Production of meat products, including poultry meat products allowed possible
C 1020Z
10.20.Z 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs allowed possible
C 1031Z
10.31.Z 
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Processing and preserving of potatoes allowed possible
C 1032Z
10.32.Z
Produkcja soków z owoców i warzyw Manufacture of fruit and vegetable juice allowed none
C 1039Z
10.39.Z 
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Other processing and preserving of fruit and vegetables allowed none
C 1041Z
10.41.Z 
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Manufacture of oils and other fluid fats allowed none
C 1042Z
10.42.Z 
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Manufacture of margarine and similar edible fats allowed none
C 1051Z
10.51.Z 
Przetwórstwo mleka i wyrób serów Operation of dairies and cheese making allowed possible
C 1052Z
10.52.Z 
Produkcja lodów Manufacture of ice cream allowed none
C 1061Z
10.61.Z 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Manufacture of grain mill products allowed none
C 1062Z
10.62.Z 
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Manufacture of starches and starch products allowed none
C 1071Z
10.71.Z 
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes allowed none
C 1072Z
10.72.Z 
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes allowed none
C 1073Z
10.73.Z 
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products allowed none
C 1081Z
10.81.Z 
Produkcja cukru Manufacture of sugar allowed none
C 1082Z
10.83.Z 
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery allowed none
C 1083Z
10.83.Z 
Przetwórstwo herbaty i kawy Processing of tea and coffee allowed possible
C 1084Z
10.84.Z 
Produkcja przypraw Manufacture of condiments and seasonings allowed none
C 1085Z
10.85.Z 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Manufacture of prepared meals and dishes allowed none
C 1086Z
10.86.Z 
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food allowed none
C 1089Z
10.89.Z 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other food products not elsewhere classified allowed none
C 1091Z
10.91.Z 
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Manufacture of prepared feeds for farm animals allowed none
C 1092Z
10.92.Z 
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Manufacture of prepared pet foods allowed none
C 1101Z
11.01.Z 
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Distilling, rectifying and blending of spirits allowed possible
C 1102Z
11.02.Z 
Produkcja win gronowych Manufacture of wine from grape allowed possible
C 1103Z
11.03.Z 
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Manufacture of cider and other fruit wines allowed possible
C 1104Z
11.04.Z 
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Manufacture of other non-distilled fermented beverages allowed none
C 1105Z
11.05.Z 
Produkcja piwa Manufacture of beer allowed none
C 1106Z
11.06.Z 
Produkcja słodu Manufacture of malt allowed none
C 1107Z
11.07.Z 
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters allowed none
C 1200Z
12.00.Z 

Produkcja wyrobów tytoniowych

Manufacture of tobacco products allowed none
C 1310A
13.10.A 
Produkcja przędzy bawełnianej Manufacture of cotton yarn allowed none
C 1310B
13.10.B 
Produkcja przędzy wełnianej Manufacture of wool yarn allowed none
C 1310C
13.10.C 
Produkcja przędzy z włókien chemicznych Manufacture of man-made fibres yarn allowed none
C 1310D
13.10.D 
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Manufacture of yarn from other textile fibres, including manufacture of sewing thread allowed none
C 1320A
13.20.A 
Produkcja tkanin bawełnianych Manufacture of cotton woven fabrics allowed none
C 1320B
13.20.B 
Produkcja tkanin wełnianych Manufacture of wool woven fabrics allowed none
C 1320C
13.20.C 
Produkcja tkanin z włókien chemicznych Manufacture of man-made woven fabrics allowed none
C 1320D
13.20.D 
Produkcja pozostałych tkanin Manufacture of other woven fabrics allowed none
C 1330Z
13.30.Z 
Wykończanie wyrobów włókienniczych Finishing of textiles allowed none
C 1391Z
13.91.Z 
Produkcja dzianin metrażowych Manufacture of knitted and crocheted fabrics allowed none
C 1392Z
13.92.Z 
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Manufacture of made-up textile articles allowed none
C 1393Z
13.93.Z 
Produkcja dywanów i chodników Manufacture of carpets and rugs allowed none
C 1394Z
13.94.Z 
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych Manufacture of cordage, rope, twine and netting allowed none
C 1395Z
13.95.Z 
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel allowed none
C 1396Z
13.96.Z 
Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Manufacture of other technical and industrial textiles allowed none
C 1399Z
13.99.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other textiles not elsewhere classified allowed none
C 1411Z
14.11.Z 
Produkcja odzieży skórzanej Manufacture of leather clothes allowed none
C 1412Z
14.12.Z 
Produkcja odzieży roboczej Manufacture of workwear allowed none
C 1413Z
14.13.Z 
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Manufacture of other outerwear allowed none
C 1414Z
14.14.Z 
Produkcja bielizny Manufacture of underwear allowed none
C 1419Z
14.19.Z 
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Manufacture of other wearing apparel and accessories allowed none
C 1420Z
14.20.Z 
Produkcja wyrobów futrzarskich Manufacture of articles of fur allowed none
C 1431Z
14.31.Z 
Produkcja wyrobów pończoszniczych Manufacture of knitted and crocheted hosiery allowed none
C 1439Z
14.39.Z 
Produkcja pozostałej odzieży dzianej Manufacture of other knitted and crocheted apparel allowed none
C 1511Z
15.11.Z 
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur allowed none
C 1512Z
15.12.Z 
Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Manufacture of luggage, handbags and similar leather goods; manufacture of saddlery allowed none
C 1520Z
15.20.Z 
Produkcja obuwia Manufacture of footwear allowed none
C 1610Z
16.10.Z 
Produkcja wyrobów tartacznych Sawmilling and planing of wood allowed none
C 1621Z
16.21.Z 
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Manufacture of veneer sheets and wood-based panels allowed none
C 1622Z
16.22.Z 
Produkcja gotowych parkietów podłogowych Manufacture of assembled parquet floors allowed none
C 1623Z
16.23.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Manufacture of other builders' carpentry and joinery allowed none
C 1624Z
16.24.Z 
Produkcja opakowań drewnianych Manufacture of wooden containers allowed none
C 1629Z
16.29.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials allowed none
C 1711Z
17.11.Z 
Produkcja masy włóknistej Manufacture of pulp allowed none
C 1712Z
17.12.Z 
Produkcja papieru i tektury Manufacture of paper and paperboard allowed none
C 1721Z
17.21.Z 
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard allowed none
C 1722Z
17.22.Z 
Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites allowed none
C 1723Z
17.23.Z 
Produkcja artykułów piśmiennych Manufacture of paper stationery allowed none
C 1724Z
17.24.Z 
Produkcja tapet Manufacture of wallpaper allowed none
C 1729Z
17.29.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Manufacture of other articles of paper and paperboard allowed none
C 1811Z
18.11.Z 
Drukowanie gazet Printing of newspapers allowed none
C 1812Z
18.12.Z 
Pozostałe drukowanie Other printing allowed none
C 1813Z
18.13.Z 
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pre-press and pre-media services allowed none
C 1814Z
18.14.Z 
Introligatorstwo i podobne usługi Binding and related services allowed none
C 1820Z
18.20.Z 
Reprodukcja zapisanych nośników informacji Reproduction of recorded media allowed none
C 1910Z
19.10.Z 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Manufacture and processing of coke allowed none
C 1920Z
19.20.Z 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Manufacture and processing of refind petroleum products allowed possible
C 2011Z
20.11.Z 
Produkcja gazów technicznych Manufacture of industrial gases allowed none
C 2012Z
20.12.Z 
Produkcja barwników i pigmentów Manufacture of dyes and pigments allowed none
C 2013Z
20.13.Z 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Manufacture of other inorganic basic chemicals allowed none
C 2014Z
20.14.Z 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Manufacture of other organic basic chemicals allowed possible
C 2015Z
20.15.Z 
Produkcja nawozów i związków azotowych Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds allowed possible
C 2016Z
20.16.Z 
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Manufacture of plastics in primary forms allowed none
C 2017Z
20.17.Z 
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Manufacture of synthetic rubber in primary forms allowed none
C 2020Z
20.20.Z 
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Manufacture of pesticides and other agrochemical products allowed possible
C 2030Z
20.30.Z 
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics allowed none
C 2041Z
20.41.Z 
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations allowed none
C 2042Z
20.42.Z 
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Manufacture of perfumes and toilet preparations allowed none
C 2051Z
20.51.Z 
Produkcja materiałów wybuchowych Manufacture of explosives allowed possible
C 2052Z
20.52.Z 
Produkcja klejów Manufacture of glues allowed none
C 2053Z
20.53.Z 
Produkcja olejków eterycznych Manufacture of essential oils allowed none
C 2059Z
20.59.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other chemical products not elsewhere classified  allowed possible
C 2060Z
20.60.Z 
Produkcja włókien chemicznych Manufacture of man-made fibres allowed none
C 2110Z
21.10.Z 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Manufacture of basic pharmaceutical substances allowed none
C 2120Z
21.20.Z 
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Manufacture of  medicines and other pharmaceutical products allowed possible
C 2211Z
22.11.Z 
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres allowed none
C 2219Z
22.19.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Manufacture of other rubber products allowed none
C 2221Z
22.21.Z 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles allowed none
C 2222Z
22.22.Z 
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Manufacture of plastic packing goods allowed none
C 2223Z
22.23.Z 
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Manufacture of builders’ ware of plastic allowed none
C 2229Z
22.29.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Manufacture of other plastic products allowed none
C 2311Z
23.11.Z
Produkcja szkła płaskiego Manufacture of flat glass allowed none
C 2312Z
23.12.Z
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Shaping and processing of flat glass allowed none
C 2313Z
23.13.Z 
Produkcja szkła gospodarczego Manufacture of hollow glass allowed none
C 2314Z Produkcja włókien szklanych Manufacture of glass fibres allowed none
C 2319Z
23.19.Z 
Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Manufacture and processing of other glass, including technical glassware allowed none
C 2320Z
23.20.Z 
Produkcja wyrobów ogniotrwałych Manufacture of refractory products allowed none
C 2331Z
23.31.Z 
Produkcja ceramicznych kafli i płytek Manufacture of ceramic tiles and flags allowed none
C 2332Z
23.32.Z 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay allowed none
C 2341Z
23.41.Z 
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Manufacture of ceramic tableware and ornamental articles allowed none
C 2342Z
23.42.Z 
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych Manufacture of ceramic sanitary fixtures allowed none
C 2343Z
23.43.Z 
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Manufacture of ceramic insulators and hollow insulators  allowed none
C 2344Z
23.44.Z 
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Manufacture of other technical ceramic products allowed none
C 2349Z
23.49.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Manufacture of other ceramic products allowed none
C 2351Z
23.51.Z 
Produkcja cementu Manufacture of cement allowed none
C 2352Z
23.52.Z 
Produkcja wapna i gipsu Manufacture of lime and plaster allowed none
C 2361Z
23.61.Z 
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Manufacture of concrete products for construction purposes allowed none
C 2362Z
23.62.Z 
Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Manufacture of plaster products for construction purposes allowed none
C 2363Z
23.63.Z 
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Manufacture of ready-mixed concrete allowed none
C 2364Z
23.64.Z 
Produkcja zaprawy murarskiej Manufacture of mortars allowed none
C 2365Z
23.65.Z 
Produkcja cementu wzmocnionego włóknem Manufacture of fibre cement allowed none
C 2369Z
23.69.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement allowed none
C 2370Z
23.70.Z 
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Cutting, shaping and finishing of stone allowed none
C 2391Z
23.91.Z 
Produkcja wyrobów ściernych Production of abrasive products allowed none
C 2399Z
23.99.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of abrasive products and others non-metallic mineral products not elsewhere classified  allowed none
C 2410Z
24.10.Z 
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Manufacture of pig iron, ferro-alloys, basic iron and steel and metallurgic articles allowed none
C 2420Z
24.20.Z 
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Manufacture of tubes and pipes, conduits, closed sections and connectors, of steel allowed none
C 2431Z
24.31.Z 
Produkcja prętów ciągnionych na zimno Cold drawing of bars allowed none
C 2432Z
24.32.Z 
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Cold rolling of narrow strip allowed none
C 2433Z
24.33.Z 
Produkcja wyrobów formowanych na zimno Manufacture of cold forming products allowed none
C 2434Z
24.34.Z 
Produkcja drutu Manufacture of wire allowed none
C 2441Z
24.41.Z 
Produkcja metali szlachetnych Precious metals production allowed none
C 2442A
24.42.A 
Produkcja aluminium hutniczego Primary aluminium production allowed none
C 2442B
24.42.B 
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Aluminium and aluminium alloy goods production allowed none
C 2443Z
24.43.Z 
Produkcja ołowiu, cynku i cyny Lead, zinc and tin production allowed none
C 2444Z
24.44.Z 
Produkcja miedzi Copper production allowed none
C 2445Z
24.45.Z 
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Other non-ferrous metal production allowed none
C 2446Z
24.46.Z 
Wytwarzanie paliw jądrowych Nuclear fuel production allowed none
C 2451Z
24.51.Z 
Odlewnictwo żeliwa Casting of iron allowed none
C 2452Z
24.52.Z 
Odlewnictwo staliwa Casting of steel allowed none
C 2453Z
24.53.Z 
Odlewnictwo metali lekkich Casting of light metals allowed none
C 2454A
24.54.A 
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Casting of copper and copper alloy allowed none
C 2454B
24.54.B 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Casting of other non-ferrous metals not elsewhere classified  allowed none
C 2511Z
25.11.Z 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Manufacture of metal structures and parts of structures allowed none
C 2512Z
25.12.Z 
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Manufacture of metal elements of building woodwork allowed none
C 2521Z
25.21.Z 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Manufacture of central heating radiators and boilers allowed none
C 2529Z
25.29.Z 
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal allowed none
C 2530Z
25.30.Z 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers allowed none
C 2540Z
25.40.Z 
Produkcja broni i amunicji Manufacture of weapons and ammunition allowed possible
C 2550Z
25.50.Z 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy allowed none
C 2561Z
25.61.Z 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Treatment and coating of metals allowed none
C 2562Z
25.62.Z 
Obróbka mechaniczna elementów metalowych Mechanical working of metal elements allowed none
C 2571Z
25.71.Z 
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Manufacture of cutlery allowed none
C 2572Z
25.72.Z 
Produkcja zamków i zawiasów Manufacture of locks and hinges allowed none
C 2573Z
25.73.Z 
Produkcja narzędzi Manufacture of tools allowed none
C 2591Z
25.91.Z 
Produkcja pojemników metalowych Manufacture of metal containers allowed none
C 2592Z
25.92.Z 
Produkcja opakowań z metali  Manufacture of metal packaging allowed none
C 2593Z
25.93.Z 
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Manufacture of wire products, chains and springs allowed none
C 2594Z
25.94.Z 
Produkcja złączy i śrub Manufacture of fasteners and screws allowed none
C 2599Z
25.99.Z 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified allowed possible
C 2611Z
26.11.Z 
Produkcja elementów elektronicznych Manufacture of electronic components allowed none
C 2612Z
26.12.Z 
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Manufacture of electronic printed circuits allowed none
C 2620Z
26.20.Z 
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Manufacture of computers and peripheral equipment allowed none
C 2630Z
26.30.Z 
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Manufacture of (tele)communication equipment allowed none
C 2640Z
26.40.Z 
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Manufacture of consumer electronics allowed none
C 2651Z
26.51.Z 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation allowed possible
C 2652Z
26.52.Z 
Produkcja zegarków i zegarów Manufacture of watches and clocks allowed none
C 2660Z
26.60.Z 
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment allowed none
C 2670Z
26.70.Z 
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Manufacture of optical instruments and photographic equipment allowed none
C 2680Z
26.80.Z 
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Manufacture of unrecorded magnetic and optical media allowed none
C 2711Z
27.11.Z 
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Manufacture of electric motors, generators and transformers allowed none
C 2712Z
27.12.Z 
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Manufacture of electricity distribution and control apparatus allowed none
C 2720Z
27.20.Z 
Produkcja baterii i akumulatorów Manufacture of batteries and accumulators allowed none
C 2731Z
27.31.Z 
Produkcja kabli światłowodowych Manufacture of fibre optic cables allowed none
C 2732Z
27.32.Z 
Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Manufacture of other electronic and electric wires and cables allowed none
C 2733Z
27.33.Z 
Produkcja sprzętu instalacyjnego Manufacture of installing equipment allowed none
C 2740Z
27.40.Z 
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Manufacture of electric lighting equipment allowed none
C 2751Z
27.51.Z 
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Manufacture of electric domestic appliances allowed none
C 2752Z
27.52.Z 
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Manufacture of non-electric domestic appliances allowed none
C 2790Z
27.90.Z 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Manufacture of other electrical equipment allowed none
C 2811Z
28.11.Z 
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines allowed none
C 2812Z
28.12.Z 
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Manufacture of fluid power equipment allowed none
C 2813Z
28.13.Z 
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Manufacture of other pumps and compressors allowed none
C 2814Z
28.14.Z 
Produkcja pozostałych kurków i zaworów Manufacture of other taps and valves allowed none
C 2815Z
28.15.Z 
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements allowed none
C 2821Z
28.21.Z 
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners allowed none
C 2822Z
28.22.Z 
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Manufacture of lifting equipment and gripping devices  allowed none
C 2823Z
28.23.Z 
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Manufacture of office machinery and equipment, except computers and peripheral equipment allowed none
C 2824Z
28.24.Z 
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Manufacture of power-driven hand tools allowed none
C 2825Z
28.25.Z 
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Manufacture of industrial cooling and ventilation equipment allowed none
C 2829Z
28.29.Z 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other general-purpose machinery not elsewhere classified allowed none
C 2830Z
28.30.Z 
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Manufacture of agricultural and forestry machinery allowed none
C 2841Z
28.41.Z 
Produkcja maszyn do obróbki metalu Manufacture of metal forming machinery allowed none
C 2849Z
28.49.Z 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Manufacture of other mechanical tools allowed none
C 2891Z
28.91.Z 
Produkcja maszyn dla metalurgii Manufacture of machinery for metallurgy allowed none
C 2892Z
28.92.Z 
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction allowed none
C 2893Z
28.93.Z 
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing allowed none
C 2894Z
28.94.Z 
Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production allowed none
C 2895Z
28.95.Z 
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Manufacture of machinery for paper and paperboard production allowed none
C 2896Z
28.96.Z 
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Manufacture of machinery for working rubber or plastics and for manufacture of the articles from these materials allowed none
C 2899Z
28.99.Z 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other special-purpose machinery not elsewhere classified  allowed none
C 2910A
29.10.A 
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Manufacture of engines for motor vehicles (excluding motorcycles) and for agricultural tractors allowed none
C 2910B
29.10.B 
Produkcja samochodów osobowych Manufacture of  cars allowed none
C 2910C
29.10.C 
Produkcja autobusów Manufacture of buses allowed none
C 2910D
29.10.D 
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Manufacture of motor vehicles for the transport of goods allowed none
C 2910E
29.10.E 
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Manufacture of other motor vehicles excluding motorcycles allowed none
C 2920Z
29.20.Z 
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers allowed none
C 2931Z
29.31.Z 
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles allowed none
C 2932Z
29.32.Z 
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles excluding motorcycles allowed none
C 3011Z
30.11.Z 
Produkcja statków i konstrukcji pływających Building of ships and floating structures allowed none
C 3012Z
30.12.Z 
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Building of pleasure and sporting boats allowed none
C 3020Z
30.20.Z 
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Manufacture of railway locomotives and rolling stock allowed none
C 3030Z
30.30.Z 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Manufacture of air and spacecraft and related machinery allowed none
C 3040Z
30.40.Z 
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Manufacture of military fighting vehicles allowed none
C 3091Z
30.91.Z 
Produkcja motocykli Manufacture of motorcycles allowed none
C 3092Z
30.92.Z 
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Manufacture of bicycles and invalid carriages allowed none
C 3099Z
30.99.Z 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of other transport equipment not elsewhere classified allowed none
C 3101Z
31.01.Z 
Produkcja mebli biurowych i sklepowych Manufacture of office and shop furniture allowed none
C 3102Z
31.02.Z 
Produkcja mebli kuchennych Manufacture of kitchen furniture allowed none
C 3103Z
31.03.Z 
Produkcja materaców Manufacture of mattresses allowed none
C 3109Z
31.09.Z 
Produkcja pozostałych mebli Manufacture of other furniture allowed none
C 3211Z
32.11.Z 
Produkcja monet Striking of coins allowed none
C 3212Z
32.12.Z 
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Manufacture of jewellery and related articles allowed none
C 3213Z
32.13.Z 
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Manufacture of imitation jewellery and related articles allowed none
C 3220Z
32.20.Z 
Produkcja instrumentów muzycznych Manufacture of musical instruments allowed none
C 3230Z
32.30.Z 
Produkcja sprzętu sportowego Manufacture of sports goods allowed none
C 3240Z
32.40.Z 
Produkcja gier i zabawek Manufacture of games and toys allowed none
C 3250Z
32.50.Z 
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Manufacture of medical and dental instruments and supplies allowed none
C 3291Z
32.91.Z 
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Manufacture of brooms and brushes allowed none
C 3299Z
32.99.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Other manufacturing not elsewhere classified allowed none
C 3311Z
33.11.Z 
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Repair and maintenance of fabricated metal products allowed none
C 3312Z
33.12.Z 
Naprawa i konserwacja maszyn Repair and maintenance of machinery allowed none
C 3313Z
33.13.Z 
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Repair and maintenance of electronic and optical equipment allowed none
C 3314Z
33.14.Z 
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Repair and maintenance of electrical equipment allowed none
C 3315Z
33.15.Z 
Naprawa i konserwacja statków i łodzi Repair and maintenance of ships and boats allowed none
C 3316Z
33.16.Z 
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Repair and maintenance of aircraft and spacecraft allowed none
C 3317Z
33.17.Z 
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Repair and maintenance of other transport equipment allowed none
C 3319Z
33.19.Z 
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Repair and maintenance of other equipment  allowed none
C 3320Z
33.20.Z 
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Installation of industrial machinery and equipment and outfit allowed none
D 3511Z
35.11.Z 
Wytwarzanie energii elektrycznej Production of electricity allowed possible
D 3512Z
35.12.Z 
Przesyłanie energii elektrycznej Transmission of electricity allowed none
D 3513Z
35.13.Z 
Dystrybucja energii elektrycznej Distribution of electricity allowed none
D 3514Z
35.14.Z 
Handel energią elektryczną Trade of electricity allowed none
D 3521Z
35.21.Z 
Wytwarzanie paliw gazowych Manufacture of gaseous fuels allowed possible
D 3522Z
35.22.Z 
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Distribution of gaseous fuels through mains allowed none
D 3523Z
35.23.Z 
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Trade of gaseous fuels through mains allowed none
D 3530Z
35.30.Z 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Steam, hot water and air conditioning manufacturing and supply allowed none
E 3600Z
36.00.Z 

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Water collection, treatment and supply allowed possible
E 3700Z
37.00.Z 

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków

Sewage disposal and treatment allowed possible
E 3811Z
38.11.Z 
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Collection of non-hazardous waste allowed possible
E 3812Z
38.12.Z 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych Collection of hazardous waste allowed possible
E 3821Z
38.21.Z 
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Treatment and disposal of non-hazardous waste allowed possible
E 3822Z
38.22.Z 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Hazardous waste processing and neutralizing allowed possible
E 3831Z
38.31.Z 
Demontaż wyrobów zużytych Dismantling of wrecks allowed possible
E 3832Z
38.32.Z 
Odzysk surowców z materiałów segregowanych Recovery of sorted materials allowed possible
E 3900Z
39.00.Z 
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Remediation activities and other waste management services allowed possible
F 4110Z
41.10.Z 
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Realization of building projects related to erection of buildings allowed possible
F 4120Z
41.20.Z 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Building works related to erection of residential and non-residential buildings allowed none
F 4211Z
42.11.Z 
Roboty związane z budową dróg i autostrad Works related to construction of roads and motorways allowed none
F 4212Z
42.12.Z 
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Works related to construction of railways and underground railways allowed none
F 4213Z
42.13.Z 
Roboty związane z budową mostów i tuneli Works related to construction of bridges and tunnels allowed none
F 4221Z
42.21.Z 
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Works related to construction of transmission pipelines and distribution networks allowed none
F 4222Z
42.22.Z 
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Works related to construction of telecommunications and electricity lines allowed none
F 4291Z
42.91.Z 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Works related to construction of water projects allowed possible
F 4299Z
42.99.Z 
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified allowed none
F 4311Z
43.11.Z 
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Demolition allowed none
F 4312Z
43.12.Z 
Przygotowanie terenu pod budowę Site preparation allowed possible
F 4313Z
43.13.Z 
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Test drilling and boring allowed none
F 4321Z
43.21.Z 
Wykonywanie instalacji elektrycznych Electrical installation allowed none
F 4322Z
43.22.Z 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Plumbing, heat and air-conditioning installation allowed none
F 4329Z
43.29.Z 
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Other construction installation allowed none
F 4331Z
43.31.Z 
Tynkowanie Plastering allowed none
F 4332Z
43.32.Z 
Zakładanie stolarki budowlanej Joinery installation allowed none
F 4333Z
43.33.Z 
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Floor and wall covering allowed none
F 4334Z
43.34.Z 
Malowanie i szklenie Painting and glazing allowed none
F 4339Z
43.39.Z 
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Other building completion and finishing allowed none
F 4391Z
43.91.Z 
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roofing activities allowed none
F 4399Z
43.99.Z 
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Other specialised construction activities not elsewhere classified allowed none
G 4511Z
45.11.Z 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sale of cars and light motor vehicles allowed possible
G 4519Z
45.19.Z 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles allowed none
G 4520Z
45.20.Z 
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles allowed none
G 4531Z
45.31.Z 
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles allowed none
G 4532Z
45.32.Z 
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles allowed none
G 4540Z
45.40.Z 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories allowed none
G 4611Z
46.11.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods allowed possible
G 4612Z
46.12.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals allowed none
G 4613Z
46.13.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Agents involved in the sale of timber and building materials allowed none
G 4614Z
46.14.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft allowed none
G 4615Z
46.15.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery allowed none
G 4616Z
46.16.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods allowed none
G 4617Z
46.17.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco allowed none
G 4618Z
46.18.Z 
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Agents specialised in the sale of other particular products allowed none
G 4619Z
46.19.Z 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Agents involved in the sale of a variety of goods allowed none
G 4621Z
46.21.Z 
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds allowed possible
G 4622Z
46.22.Z 
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Wholesale of flowers and plants allowed possible
G 4623Z
46.23.Z 
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Wholesale of live animals allowed possible
G 4624Z
46.24.Z 
Sprzedaż hurtowa skór Wholesale of hides, skins and leather allowed none
G 4631Z
46.31.Z 
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wholesale of fruit and vegetables allowed possible
G 4632Z
46.32.Z 
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wholesale of meat and meat products allowed none
G 4633Z
46.33.Z 
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats allowed possible
G 4634A
46.34.A 
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wholesale of alcoholic beverages allowed possible
G 4634B
46.34.B 
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wholesale of non-alcoholic beverages allowed none
G 4635Z
46.35.Z 
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Wholesale of tobacco products allowed possible
G 4636Z
46.36.Z 
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery allowed none
G 4637Z
46.37.Z 
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices allowed possible
G 4638Z
46.38.Z 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs allowed possible
G 4639Z
46.39.Z 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco allowed none
G 4641Z
46.41.Z 
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Wholesale of textiles allowed none
G 4642Z
46.42.Z 
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wholesale of clothing and footwear allowed none
G 4643Z
46.43.Z 
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wholesale of electrical household appliances allowed none
G 4644Z
46.44.Z 
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials allowed none
G 4645Z
46.45.Z 
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wholesale of perfume and cosmetics allowed none
G 4646Z
46.46.Z 
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wholesale of pharmaceutical goods allowed possible
G 4647Z
46.47.Z 
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment allowed none
G 4648Z
46.48.Z 
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Wholesale of watches, clocks and jewellery allowed none
G 4649Z
46.49.Z 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wholesale of other household goods allowed none
G 4651Z
46.51.Z 
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wholesale of computers, peripheral equipment and software allowed none
G 4652Z
46.52.Z
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof allowed none
G 4661Z
46.61.Z 
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies allowed none
G 4662Z
46.62.Z 
Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wholesale of machine tools allowed none
G 4663Z
46.63.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery allowed none
G 4664Z
46.64.Z 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines allowed none
G 4665Z
46.65.Z 
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Wholesale of office furniture allowed none
G 4666Z
46.66.Z 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Wholesale of other office machinery and equipment allowed none
G 4669Z
46.69.Z 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wholesale of other machinery and equipment allowed none
G 4671Z
46.71.Z 
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wholesale of fuels and related products allowed possible
G 4672Z
46.72.Z 
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wholesale of metals and metal ores allowed none
G 4673Z
46.73.Z 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment allowed possible
G 4674Z
46.74.Z 
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies allowed none
G 4675Z
46.75.Z 
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wholesale of chemical products allowed possible
G 4676Z
46.76.Z 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wholesale of other intermediate products allowed possible
G 4677Z
46.77.Z 
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wholesale of waste and scrap allowed none
G 4690Z
46.90.Z 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Non-specialised wholesale trade allowed none
G 4711Z
47.11.Z 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating allowed possible
G 4719Z
47.19.Z 
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Other retail sale in non-specialised stores allowed possible
G 4721Z
47.21.Z 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores allowed possible
G 4722Z
47.22.Z 
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of meat and meat products in specialised stores allowed none
G 4723Z
47.23.Z 
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores allowed none
G 4724Z
47.24.Z 
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores allowed none
G 4725Z
47.25.Z 
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of alcoholic and non-alcoholic beverages in specialised stores allowed possible
G 4726Z
47.26.Z 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of tobacco products in specialised stores allowed possible
G 4729Z
47.29.Z 
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Other retail sale of food in specialised stores allowed none
G 4730Z
47.30.Z 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Retail sale of fuel for motor vehicles in fuel stations allowed none
G 4741Z
47.41.Z 
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores allowed none
G 4742Z
47.42.Z 
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores allowed none
G 4743Z
47.43.Z 
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of audio and video equipment in specialised stores allowed none
G 4751Z
47.51.Z 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of textiles in specialised stores allowed none
G 4752Z
47.52.Z 
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores allowed none
G 4753Z
47.53.Z 
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores allowed none
G 4754Z
47.54.Z 
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of electrical household appliances in specialised stores allowed none
G 4759Z
47.59.Z 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores allowed none
G 4761Z
47.61.Z 
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of books in specialised stores allowed none
G 4762Z
47.62.Z 
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores allowed none
G 4763Z
47.63.Z 
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of music and video recordings in specialised stores allowed none
G 4764Z
47.64.Z 
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of sporting equipment in specialised stores allowed none
G 4765Z
47.65.Z 
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of games and toys in specialised stores allowed none
G 4771Z
47.71.Z 
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of clothing in specialised stores allowed none
G 4772Z
47.72.Z 
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores allowed none
G 4773Z
47.73.Z 
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Dispensing chemist in specialised stores allowed possible
G 4774Z
47.74.Z 
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores allowed none
G 4775Z
47.75.Z 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores allowed none
G 4776Z
47.76.Z 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores allowed none
G 4777Z
47.77.Z
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of watches, clocks and jewellery in specialised stores allowed none
G 4778Z
47.78.Z 
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Other retail sale of new goods in specialised stores allowed possible
G 4779Z
47.79.Z 
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Retail sale of second-hand goods in specialised stores allowed none
G 4781Z
47.81.Z 
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products allowed none
G 4782Z
47.82.Z 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear allowed none
G 4789Z
47.89.Z 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Retail sale via stalls and markets of other goods allowed none
G 4791Z
47.91.Z 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Retail sale via mail order houses or via Internet allowed none
G 4799Z
47.99.Z 
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Other retail sale not in stores, stalls or markets allowed possible
H 4910Z
49.10.Z 
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Passenger rail transport, interurban allowed none
H 4920Z
49.20.Z 
Transport kolejowy towarów Freight rail transport allowed possible
H 4931Z
49.31.Z 
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Urban and suburban passenger land transport allowed none
H 4932Z
49.32.Z 
Działalność taksówek osobowych Taxi operation allowed none
H 4939Z
49.39.Z 
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Other passenger land transport not elsewhere classified allowed possible
H 4941Z
49.41.Z 
Transport drogowy towarów Freight transport by road allowed none
H 4942Z
49.42.Z 
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Removal services allowed none
H 4950A
49.50.A 
Transport rurociągami paliw gazowych Transport via pipeline of fuel gases  allowed possible
H 4950B
49.50.B 
Transport rurociągowy pozostałych towarów Transport via pipeline of other commodities allowed none
H 5010Z
50.10.Z 
Transport morski i przybrzeżny pasażerski  Sea and coastal passenger water transport allowed none
H 5020Z
50.20.Z 
Transport morski i przybrzeżny towarów Sea and coastal freight water transport allowed possible
H 5030Z
50.30.Z 
Transport wodny śródlądowy pasażerski  Inland passenger water transport allowed none
H 5040Z
50.40.Z 
Transport wodny śródlądowy towarów Inland freight water transport allowed none
H 5110Z
51.10.Z 
Transport lotniczy pasażerski Passenger air transport allowed none
H 5121Z
51.21.Z 
Transport lotniczy towarów Freight air transport allowed possible
H 5122Z
51.22.Z
Transport kosmiczny Space transport allowed none
H 5210A
52.10.A 
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Warehousing and storage of fuel gases  allowed possible
H 5210B
52.10.B 
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Warehousing and storage of other goods allowed possible
H 5221Z
52.21.Z 
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Service activities incidental to land transportation allowed possible
H 5222A
52.22.A 
Działalność usługowa wspomagająca transport morski Service activities incidental to sea transportation allowed none
H 5222B
52.22.B 
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Service activities incidental to inland transportation allowed none
H 5223Z
52.23.Z 
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Service activities incidental to air transportation allowed none
H 5224A
52.24.A 
Przeładunek towarów w portach morskich Cargo handling in sea ports allowed none
H 5224B
52.24.B 
Przeładunek towarów w portach śródlądowych Cargo handling in inland ports allowed none
H 5224C
52.24.C 
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Cargo handling in other reloading points allowed none
H 5229A
52.29.A 
Działalność morskich agencji transportowych Sea  transportation agencies activities allowed none
H 5229B
52.29.B 
Działalność śródlądowych agencji transportowych Inland transportation agencies activities allowed none
H 5229C
52.29.C 
Działalność pozostałych agencji transportowych Other transportation agencies activities allowed none
H 5310Z
53.10.Z 
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Postal activities under universal service obligation (public operator) allowed none
H 5320Z
53.20.Z 
Pozostała działalność pocztowa i kurierska Other postal and courier activities allowed none
I 5510Z
55.10.Z 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Hotels and similar accommodation allowed possible
I 5520Z
55.20.Z 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Holiday and other short-stay accommodation allowed possible
I 5530Z
55.30.Z 
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites  allowed possible
I 5590Z
55.90.Z 
Pozostałe zakwaterowanie Other accommodation allowed none
I 5610A
56.10.A 
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Restaurants and other eating places allowed possible
I 5610B
56.10.B 
Ruchome placówki gastronomiczne Mobile eating places allowed none
I 5621Z
56.21.Z 
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Event catering activities allowed possible
I 5629Z
56.29.Z 
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Other food service activities allowed none
I 5630Z
56.30.Z 
Przygotowywanie i podawanie napojów Beverage serving activities allowed possible
J 5811Z
58.11.Z 
Wydawanie książek Book publishing allowed none
J 5812Z
58.12.Z 
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory) allowed none
J 5813Z
58.13.Z 
Wydawanie gazet Publishing of newspapers allowed none
J 5814Z
58.14.Z 
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Publishing of journals and periodicals allowed none
J 5819Z
58.19.Z 
Pozostała działalność wydawnicza Other publishing activities allowed none
J 5821Z
58.21.Z 
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Publishing of computer games allowed none
J 5829Z
58.29.Z 
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Other software publishing allowed none
J 5911Z
59.11.Z 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Motion picture, video and television programme production activities allowed none
J 5912Z
59.12.Z 
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Motion picture, video and television programme post-production activities allowed none
J 5913Z
59.13.Z 
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Motion picture, video and television programme distribution activities allowed none
J 5914Z
59.14.Z 
Działalność związana z projekcją filmów Motion picture projection activities allowed none
J 5920Z
59.20.Z 
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Sound recording and music publishing activities allowed none
J 6010Z
60.10.Z 
Nadawanie programów radiofonicznych Radio broadcasting allowed possible
J 6020Z
60.20.Z
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Public and licence television programmes broadcasting allowed possible
J 6110Z
61.10.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wired telecommunications activities allowed possible
J 6120Z
61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities allowed possible
J 6130Z
61.30.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Satellite telecommunications activities allowed none
J 6190Z
61.90.Z
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Other telecommunications activities allowed possible
J 6201Z
62.01.Z
Działalność związana z oprogramowaniem Computer programming activities allowed none
J 6202Z
62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Computer consultancy activities allowed none
J 6203Z
62.03.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Computer facilities management activities allowed none
J 6209Z
62.09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Other information technology and computer service activities allowed none
J 6311Z
63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Data processing, hosting and related activities allowed none
J 6312Z
63.12.Z
Działalność portali internetowych Web portals allowed none
J 6391Z
63.91.Z
Działalność agencji informacyjnych News agency activities allowed none
J 6399Z
63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Other information service activities not elsewhere classified allowed none
K 6411Z
64.11.Z
Działalność banku centralnego Central banking prohibited none
K 6419Z
64.19.Z
Pozostałe pośrednictwo pieniężne Other monetary intermediation allowed possible
K 6420Z
64.20.Z
Działalność holdingów finansowych Activities of holding companies prohibited none
K 6430Z
64.30.Z
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Trusts, funds and similar financial entities prohibited none
K 6491Z
64.91.Z
Leasing finansowy Financial leasing allowed none
K 6492Z
64.92.Z
Pozostałe formy udzielania kredytów Other credit granting allowed none
K 6499Z
64.99.Z
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified allowed none
K 6511Z
65.11.Z
Ubezpieczenia na życie Life insurance prohibited possible
K 6512Z
65.12.Z 
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Other personal and property insurance allowed possible
K 6520Z
65.20.Z
Reasekuracja Reinsurance prohibited none
K 6530Z
65.30.Z 
Fundusze emerytalne Pension funding prohibited possible
K 6611Z
66.11.Z 
Zarządzanie rynkami finansowymi Administration of financial markets prohibited none
K 6612Z
66.12.Z 
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Security and commodity contracts brokerage allowed possible
K 6619Z
66.19.Z 
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding allowed none
K 6621Z
66.21.Z 
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Risk and damage evaluation allowed none
K 6622Z
66.22.Z 
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Activities of insurance agents and brokers allowed none
K 6629Z
66.29.Z 
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Other activities auxiliary to insurance and pension funding allowed none
K 6630Z
66.30.Z 
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Fund management activities allowed none
L 6810Z
68.10.Z 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Buying and selling of own real estate allowed none
L 6820Z
68.20.Z 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rental and operating of own or leased real estate allowed none
L 6831Z
68.31.Z 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Real estate agencies allowed none
L 6832Z
68.32.Z 
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Management of real estate on a fee or contract basis allowed none
M 6910Z
69.10.Z 
Działalność prawnicza Legal activities allowed none
M 6920Z
69.20.Z 
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy allowed possible
M 7010Z
70.10.Z 
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies  prohibited none
M 7021Z
70.21.Z 
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Public relations and communication activities allowed none
M 7022Z
70.22.Z 
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Business and other management consultancy activities allowed none
M 7111Z
71.11.Z 
Działalność w zakresie architektury Architectural activities  allowed none
M 7112Z
71.12.Z 
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Engineering activities and related technical consultancy allowed possible
M 7120A
71.20.A 
Badania i analizy związane z jakością żywności Food quality testing and analysis allowed possible
M 7120B
71.20.B 
Pozostałe badania i analizy techniczne Other technical testing and analysis allowed possible
M 7211Z
72.11.Z 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Research and experimental development on biotechnology allowed none
M 7219Z
72.19.Z 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Other research and experimental development on natural sciences and engineering allowed possible
M 7220Z
72.20.Z 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Research and experimental development on social sciences and humanities allowed none
M 7311Z
73.11.Z 
Działalność agencji reklamowych Advertising agencies activities allowed none
M 7312A
73.12.A 
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television allowed none
M 7312B
73.12.B 
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media allowed none
M 7312C
73.12.C 
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet) allowed none
M 7312D
73.12.D 
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media allowed none
M 7320Z
73.20.Z 
Badanie rynku i opinii publicznej Market research and public opinion polling allowed none
M 7410Z
74.10.Z 
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Specialised design activities allowed none
M 7420Z
74.20.Z 
Działalność fotograficzna Photographic activities allowed none
M 7430Z
74.30.Z 
Działalność związana z tłumaczeniami Translation and interpretation activities allowed none
M 7490Z
74.90.Z 
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified allowed none
M 7500Z
75.00.Z 

Działalność weterynaryjna

Veterinary activities allowed possible
N 7711Z
77.11.Z 
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Rental and leasing of cars and light motor vehicles allowed none
N 7712Z
77.12.Z 
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles allowed none
N 7721Z
77.21.Z 
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Rental and leasing of recreational and sports goods allowed none
N 7722Z
77.22.Z 
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Rental of video tapes and  CDs, DVDs etc. allowed none
N 7729Z
77.29.Z 
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Rental and leasing of other personal and household goods allowed none
N 7731Z
77.31.Z 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Rental and leasing of agricultural machinery and equipment allowed none
N 7732Z
77.32.Z 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Rental and leasing of construction machinery and equipment allowed none
N 7733Z
77.33.Z 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers allowed none
N 7734Z
77.34.Z 
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Rental and leasing of water transport equipment allowed none
N 7735Z
77.35.Z 
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Rental and leasing of air transport equipment allowed none
N 7739Z
77.39.Z 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified allowed none
N 7740Z
77.40.Z 
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works allowed none
N 7810Z
78.10.Z 
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Activities of employment placement agencies allowed possible
N 7820Z
78.20.Z 
Działalność agencji pracy tymczasowej Temporary employment agency activities allowed possible
N 7830Z
78.30.Z 
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Other human resources provision allowed possible
N 7911A
79.11.A 
Działalność agentów turystycznych Tour agents activities allowed none
N 7911B
79.11.B 
Działalność pośredników turystycznych Tour middlemen activities allowed possible
N 7912Z
79.12.Z 
Działalność organizatorów turystyki Tour operator activities allowed possible
N 7990A
79.90.A 
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Couriers on package tours and tour guides activities allowed possible
N 7990B
79.90.B 
Działalność w zakresie informacji turystycznej Tourist information activities allowed none
N 7990C
79.90.C 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Other reservation service activities not elsewhere classified allowed none
N 8010Z
80.10.Z 
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Private security activities, excluding security systems service activities allowed possible
N 8020Z
80.20.Z 
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Security systems service activities allowed possible
N 8030Z
80.30.Z 
Działalność detektywistyczna Investigation activities allowed possible
N 8110Z
81.10.Z 
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Buildings service support activities allowed none
N 8121Z
81.21.Z 
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych General cleaning of buildings allowed none
N 8122Z
81.22.Z 
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specialised building and industrial cleaning activities allowed none
N 8129Z
81.29.Z 
Pozostałe sprzątanie Other cleaning activities allowed none
N 8130Z
81.30.Z 
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Landscape service activities allowed none
N 8211Z
82.11.Z 
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Office administrative service activities allowed none
N 8219Z
82.19.Z 
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Photocopying, document preparation and other specialised office support activities allowed none
N 8220Z
82.20.Z 
Działalność centrów telefonicznych (call center) Activities of call centres allowed none
N 8230Z
82.30.Z 
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Organisation of conventions and trade shows allowed possible
N 8291Z
82.91.Z 
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Activities of collection agencies and credit bureaus allowed none
N 8292Z
82.92.Z 
Działalność związana z pakowaniem Packaging activities allowed none
N 8299Z
82.99.Z 
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Other business support service activities not elsewhere classified allowed possible
O 8411Z
84.11.Z 
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej General public administration activities prohibited possible
O 8412Z
84.12.Z 
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security prohibited none
O 8413Z
84.13.Z 
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses prohibited none
O 8421Z
84.21.Z 
Sprawy zagraniczne Foreign affairs prohibited none
O 8422Z
84.22.Z 
Obrona narodowa Defence activities prohibited none
O 8423Z
84.23.Z 
Wymiar sprawiedliwości Justice and judicial activities prohibited none
O 8424Z
84.24.Z 
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne Public order and safety activities prohibited none
O 8425Z
84.25.Z 
Ochrona przeciwpożarowa Fire service activities prohibited none
O 8430Z
84.30.Z 
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Compulsory social security activities prohibited none
P 8510Z
85.10.Z 
Wychowanie przedszkolne Pre-primary education  allowed none
P 8520Z
85.20.Z
Szkoły podstawowe Primary education  allowed none
P 8531A
85.31.A
Gimnazja Lower secondary schools allowed none
P 8531B
85.31.B
Licea ogólnokształcące General upper secondary schools allowed none
P 8531C
85.31.C
Licea profilowane Specialised upper secondary schools allowed none
P 8532A
85.32.A
Technika Technical secondary schools allowed none
P 8532B
85.32.B
Zasadnicze szkoły zawodowe Basic vocational schools allowed none
P 8532C
85.32.C
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy Special job-training schools allowed none
P 8541Z
85.41.Z
Szkoły policealne Post - secondary schools allowed none
P 8542A
85.42.A
Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych Initial teacher training institutions and colleges of social work  prohibited none
P 8542B
85.42.B
Szkoły wyższe Higher education institutions allowed none
P 8551Z
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Out-of-school forms of sports and leisure education allowed possible
P 8552Z
85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Out-of-school forms of cultural education allowed possible
P 8553Z
85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Out-of- school forms of driving  education allowed none
P 8559A
85.59.A
Nauka języków obcych Learning of foreign languages allowed none
P 8559B
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified  allowed none
P 8560Z
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację Educational support activities allowed none
Q 8610Z
86.10.Z
Działalność szpitali Hospital activities allowed possible
Q 8621Z
86.21.Z
Praktyka lekarska ogólna General medical practice activities allowed none
Q 8622Z
86.22.Z
Praktyka lekarska specjalistyczna Specialist medical practice activities allowed none
Q 8623Z
86.23.Z
Praktyka lekarska dentystyczna Dental practice activities allowed none
Q 8690A
86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna Physiotherapeutical activities allowed none
Q 8690B
86.90.B
Działalność pogotowia ratunkowego Emergency ambulance activities allowed none
Q 8690C
86.90.C
Praktyka pielęgniarek i położnych Nurses and midwives activities allowed possible
Q 8690D
86.90.D
Działalność paramedyczna Paramedical activities allowed none
Q 8690E
86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Other human health activities not elsewhere classified allowed possible
Q 8710Z
87.10.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Residential nursing care activities allowed none
Q 8720Z
87.20.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse allowed none
Q 8730Z
87.30.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Residential care activities for the elderly and disabled allowed possible
Q 8790Z
87.90.Z
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Other residential care activities allowed none
Q 8810Z
88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Social work activities without accommodation for the elderly and disabled allowed none
Q 8891Z
88.91.Z
Opieka dzienna nad dziećmi Child day-care activities allowed possible
Q 8899Z
88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Other social work activities without accommodation not elsewhere classified allowed none
R 9001Z
90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Performing arts activities allowed none
R 9002Z
90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Support activities to performing arts allowed possible
R 9003Z
90.03.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza Artistic creation activities allowed none
R 9004Z
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych Operation of arts facilities allowed none
R 9101A
91.01.A
Działalność bibliotek Library activities allowed none
R 9101B
91.01.B
Działalność archiwów Archives activities allowed none
R 9102Z
91.02.Z
Działalność muzeów Museums activities allowed none
R 9103Z
91.03.Z
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions allowed none
R 9104Z
91.04.Z
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody Botanical and zoological gardens and nature reserves activities allowed none
R 9200Z
92.00.Z
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Gambling and betting activities allowed possible
R 9311Z
93.11.Z
Działalność obiektów sportowych Operation of sports facilities allowed possible
R 9312Z
93.12.Z
Działalność klubów sportowych Activities of sports clubs allowed none
R 9313Z
93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Operation of fitness facilities allowed none
R 9319Z
93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem Other sports activities allowed possible
R 9321Z
93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Activities of amusement parks and theme parks allowed none
R 9329Z
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Other amusement and recreation activities allowed possible
S 9411Z
94.11.Z
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Activities of commercial and employers organisations prohibited none
S 9412Z
94.12.Z
Działalność organizacji profesjonalnych Activities of professional organisations prohibited none
S 9420Z
94.20.Z
Działalność związków zawodowych Activities of trade unions prohibited none
S 9491Z
94.91.Z
Działalność organizacji religijnych Activities of religious organisations prohibited none
S 9492Z
94.92.Z
Działalność organizacji politycznych Activities of political organisations prohibited none
S 9499Z
94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Activities of other membership organisations not elsewhere classified prohibited none
S 9511Z
95.11.Z
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Repair and maintenance of computers and peripheral equipment allowed none
S 9512Z
95.12.Z
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Repair and maintenance of (tele)communication equipment allowed none
S 9521Z
95.21.Z
Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Repair and maintenance of consumer electronics allowed none
S 9522Z
95.22.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment allowed none
S 9523Z
95.23.Z
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Repair of footwear and leather goods allowed none
S 9524Z
95.24.Z
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Repair and maintenance of furniture and home furnishings allowed none
S 9525Z
95.25.Z
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Repair of watches, clocks and jewellery allowed none
S 9529Z
95.29.Z
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Repair of other personal and household goods allowed none
S 9601Z
96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products allowed none
S 9602Z
96.02.Z
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Hairdressing and other beauty treatment allowed none
S 9603Z
96.03.Z
Pogrzeby i działalność pokrewna Funeral and related activities allowed possible
S 9604Z
96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Physical well-being activities allowed none
S 9609Z
96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Other personal service activities not elsewhere classified allowed possible
T 9700Z
97.00.Z
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Households as employers of domestic personnel prohibited none
T 9810Z
98.10.Z
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby Goods-producing activities of private households for own use prohibited none
T 9820Z
98.20.Z
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby Service-producing activities of private households for own use prohibited none
U 9900Z
99.00.Z
Organizacje i zespoły eksterytorialne Extraterritorial organisations and bodies prohibited none
Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.