ZAŚWIADCZENIE CEIDG
A A A

ZAŚWIADCZENIE CEIDG W POLSCE

Wydruk pochodzący ze strony internetowej CEIDG [www.ceidg.gov.pl] jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 5 wyżej przywołanej ustawy organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Zgodnie z art. 220 par. 1 pkt 2b kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej.

ZAŚWIADCZENIE CEIDG W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Przedsiębiorca może zwrócić się do Ministra Rozwoju o potwierdzenie wydruku wpisu ze strony internetowej CEIDG, celem poświadczenia przez klauzulę apostille.

Jeżeli potwierdzony wydruk ma być przeznaczony do obrotu prawnego w państwie, które jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, może być wymagane dołączenie do dokumentu poświadczenia przez klauzulę apostille, które jest wydawane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Klauzula apostille poświadcza: autentyczność podpisu na dokumencie, charakter w jakim działa osoba sygnująca dokument, tożsamość pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument.

Jak uzyskać potwierdzony wydruk z CEIDG?

W przypadku gdy chcesz odebrać dokument osobiście w Ministerstwie Rozwoju, na adres sekretariatDGE@mr.gov.pl wysyłasz Imię i Nazwisko oraz nr NIP przedsiębiorcy, dla którego chcesz otrzymać potwierdzony wydruk wpisu.

Jeżeli dokument chcesz otrzymać pocztą, koniecznie podaj również swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

Jak uzyskać klauzulę apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG?

W celu uzyskania klauzuli apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG postępujesz zgodnie z procedurą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji jak znaleźć i zweryfikować dane przedsiębiorców.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.