CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REJESTRACJA PŁATNIKA VAT - FORMULARZ VAT-R
A A A

REJESTRACJA PŁATNIKA VAT - FORMULARZ VAT-R

Zachęcamy również do skorzystania z portalu e-deklaracje.gov.pl Ministerstwa Finansów, na którym można złożyć deklaracje zarówno wymagające podpisu elektronicznego jak i nie wymagające.

Gdy przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis oraz zmianę wpisu w CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).
W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R mogą dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba wskazanego w formularzu urzędu skarbowego.  Dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Do składanego drogą elektroniczną zgłoszenia można dołączyć dowód zapłaty sporządzony w postaci pliku z rozszerzeniem .pdf. Działanie takie nie pociąga za sobą obowiązku dostarczenia w późniejszym terminie papierowej wersji dowodu zapłaty.

Szerzej o adresacie opłaty skarbowej
W formularzu VAT-R wskazuje się naczelnika, do którego kierowane jest zgłoszenie.
Jest to naczelnik właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Jeżeli czynności opodatkowane VAT wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to formularz VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Opłaty należy natomiast dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.

np. Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów ma siedzibę na terenie Dzielnicy Mokotów. Opłatę trzeba więc wnieść na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Jaki adres na fakturach?

Na fakturze co do zasady powinien być podawany adres siedziby działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu ustawy o VAT, a więc w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres zamieszkania. Jeżeli jednak podatnik taki nie prowadzi firmy pod adresem zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności, należy podawać adres tego głównego miejsca prowadzenia firmy wpisanego do CEIDG - uznał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 05.06.2014 r. nr PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006.
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=392186&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=1

Zobacz również:

Pełnomocnik przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 również przez Internet

Podatki. Podstawowe zagadnienia i przydatne linki

Poradnik przedsiębiorcy - Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku