JAKI WNIOSEK CHCESZ ZŁOŻYĆ?
A A A

Uwaga ! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę.Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w Urzędzie Gminy.

            Jeśli chcesz złożyć wniosek bez potrzeby wizyty w Urzędzie Gminy załóż konto i Zaloguj się .
            Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat! 


Co chcesz zrobić?


Założenie działalności Założyć działalność gospodarczą

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG.

W terminie 7 dni należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu wyboru formy ubezpieczenia (złożyć ZUS ZUA/ZZA).

Zasady wpisu do CEIDG


Zmodyfikowanie działalności Zmodyfikować dane we wpisie

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 

Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej (lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą) złóż wniosek o zmianę (z wyborem dodatkowych opcji). 

Jeżeli chcesz zmienić informacje dotyczące spółki cywilnej (w tym zawieszenie, wznowienie i zamknięcie) również użyj tego wniosku. 


Zawieszenie działalności Zawiesić działalność gospodarczą

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku

Zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej 


Wznowienie działalności Wznowić działalność gospodarczą

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku. 


Zakończenie działalności Zakończyć działalność gospodarczą

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

Zasady wykreślania z CEIDG

Jeżeli chcesz zgłosić wykreślenie spółki cywilnej użyj wniosku o zmianę!

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.