CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEIDG
A A A
Co warto wiedzieć o CEIDG!?

Ważne informacje dodatkowe

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. 

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG  oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 
W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 

Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy poinformować Państwową Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Gdzie będą znajdować się dane przedsiębiorców?
Od dnia 1 lipca 2011 dane przedsiębiorców (osób fizycznych) rejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) którą prowadzi Minister Gospodarki przez portal www.ceidg.gov.pl . Dane dotyczące przedsiębiorców zarejestrowanych przed 1 lipca 2011 r. przenoszone są z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do systemu CEIDG do dnia 31 grudnia 2011 r. W związku z tym przedsiębiorcy, których dane nie zostały jeszcze wpisane do systemu CEIDG podlegają nadal ewidencji prowadzonej przez Urzędy Gmin i podlegają częściowo procedurom na starych zasadach.

W jakiej formie będą zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji i jak je wydrukować? Jak udokumentować aktualność wpisu – w przypadku gdy nie były wykonywane żadne zmiany a konieczne jest posiadanie aktualnego zaświadczenia?
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl , przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON – otworzyć wpis i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. Na wydruku umieszczony jest również kod kreskowy, który można odczytać telefonem komórkowym z aplikacją do czytania kodów i obejrzeć aktualny wpis. Nowe zaświadczenie można samodzielnie pobrać w każdej chwili.

Dlaczego wpis do CEIDG jest niewidoczny?
Co do zasady, wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. W bardziej złożonych przypadkach Minister Gospodarki ma 3 dni na weryfikację i ujawnienie wpisu. Minister Finansów ma również 3 dni na nadanie numeru NIP jeśli ktoś nie posiada takowego.

Dlaczego status wpisu jest nieaktywny? Kiedy mój wpis ukaże się z CEIDG?
Oznacza to, że przedsiębiorca wybrał przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oczywiście do czasu rozpoczęcia działalności w zadeklarowanym terminie może również dokonywać zmian we wpisie.

Czy migracji podlegają wszystkie wpisy? Czy migracji podlegają wpisy dotyczące zakończenia działalności?
Migracji z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do CEIDG podlegają wyłącznie wpisy przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych oraz działalności zlikwidowanych po 1 lipca 2011 r. Do zmigrowania wpisów niezbędne są takie dane jak nr PESEL, NIP, REGON oraz PKD 2007.

Na jakich podstawach prawnych funkcjonuje organ gminy, który jeszcze nie zmigrował danych do SAGED?
Przeniesienie danych do SAGED nie jest jednoznaczne z przeniesieniem danych do CEIDG. SAGED jest aplikacją pomocniczą w której dane są weryfikowane przed przeniesieniem do CEIDG. W przypadku pomyślnej weryfikacji, Gmina otrzyma potwierdzenie przyjęcia do CEIDG wskazanych wpisów. Wpisy zawierające braki zostaną zwrócone do uzupełnienia.

Czy formularz EDG-1 jest nadal aktualny?
Nie, od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowy formularz CEIDG-1 oraz znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak szukać informacji o przedsiębiorcach (osobach fizycznych prowadzących działalność) w Polsce od 1 lipca 2011?
Należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl , przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON. Jeżeli jest to przedsiębiorca, który zarejestrował się przed 1 lipca 2011 r., a jego dane nie zostały jeszcze przeniesione przez Gminę do CEIDG to należy odszukać podmiot na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/ po nr NIP lub REGON.

Sprawa pełnomocnictw – na jakich zasadach w okresie przejściowym?
Dane pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa będzie można wpisać do CEIDG od 1 stycznia 2012. Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. W związku z powyższym nie istnieje okres przejściowy dla tego zagadnienia. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej którą może okazać się pełnomocnik.

W stosunku do pełnomocnictwa źródłem umocowania jest jednostronne oświadczenie woli reprezentowanego zwanego mocodawcą. Natomiast przedstawiciela określa się w tym stosunku prawnym mianem pełnomocnika. Oznacza to, że do tego, aby powstał prawny stosunek pełnomocnictwa, wystarczy, że mocodawca złoży oświadczenie woli osobie, która będzie go reprezentować. Dla wielu czynności prawnych wystarczy, że mocodawca udzieli pełnomocnictwa ustnie, natomiast są też sytuacje, kiedy do tego aby pełnomocnictwo było ważne wymagana jest specjalna forma- np. pisemna, czy też w formie aktu notarialnego. Dobrze jednak w każdym przypadku, nawet gdy wystarcza wg przepisów prawa forma ustna, mieć też pełnomocnictwo na piśmie. W ten sposób można łatwo udowodnić osobom, z którymi dokonuje się czynności prawnych w imieniu mocodawcy, że jest się do nich uprawnionym. Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych.

REGON – ile się oczekuje i jak się dowiadujemy o jego nadaniu?
Zazwyczaj nr REGON nadawany jest przez GUS następnego dnia roboczego. W bardziej złożonych przypadkach GUS ma 7 dni na nadanie nr REGON. Po nadaniu przez GUS, numer REGON jest wpisywany automatycznie w CEIDG. Jeżeli nr REGON jest nadany od razu to informację o nim otrzymujemy w powiadomieniu mailowym, w przeciwnym wypadku nadanie nr REGON możemy sprawdzić na stornie www.ceidg.gov.pl , przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać swój wpis po Nazwie lub numerze NIP.

Jak obsługiwane są wnioski przygotowane z dostępu anonimowego?
W przypadku złożenia wniosku anonimowego (bez zakładania konta i bez logowania do CEIDG) przedsiębiorca ma 7 dni, aby udać się do dowolnego Urzędu Gminy i tam zweryfikować tożsamość i potwierdzić wniosek. Po weryfikacji urzędnik podpisuje wniosek i wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie przyjęcia wniosku. Pozostała część obsługi nie zmienia się.

Co zrobić jeśli zmieniam nazwę firmy lub rozpoczynam inną działalność? Czy po dwóch latach zawieszenia działalności muszę znów wpisywać się do CEIDG?
Jeżeli zmieniasz zakres prowadzonej działalności to wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 z zaznaczonym zakresem zmiany (wstawić krzyżyk w kwadrat przed nazwą zmienianego pola), w tym przypadku jest to pierwszy w kolejności nr PKD tzw. Przeważający rodzaj działalności gospodarczej oraz pole Firma przedsiębiorcy (ewentualnie Nazwa skrócona).
Jeżeli zakończyłeś działalność gospodarczą lub została ona wykreślona z urzędu po 24 miesiącach zawieszenia to musisz ponownie złożyć wniosek CEIDG-1 o rejestrację działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz konto w CEIDG to system podpowie ci dane. Pamiętaj, że REGON i NIP dla osoby fizycznej jest nadawany raz w życiu.

Dnia 13-07-2011 przedsiębiorca zarejestrował działalność z datą rozpoczęcia 18-07-2011. Dnia 20-07-2011 złożył wniosek na zmianę m.in. daty rozpoczęcia na 02-10-2011. System odmówił przyjęcia takiego wniosku ponieważ „wniosek jest już aktywny i nie można zmienić daty rozpoczęcia”. Co w takim przypadku robić?
Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął już prowadzenie działalności gospodarczej to nie może rozpocząć jej po raz drugi. Umożliwienie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej po tym dniu oznacza określone dla przedsiębiorcy konsekwencje w US i ZUS. Zmianę daty rozpoczęcia działalności gospodarczej można dokonać przed ww. dniem. Wniosek o zmianę daty powinien być złożony w tym przypadku przed dniem 18 lipca 2011 r. Oczywiście przedsiębiorca może zawiesić działalność na minimum 30 dni lub większą określoną przez niego liczbę dni.

Co stanie się z wnioskiem w którym wpisane zostało niepoprawnie nazwisko?
Niezależnie od tego czy wniosek składa przedsiębiorca czy gmina, wniosek taki zostanie odrzucony podczas weryfikacji tożsamości w bazie PESEL. Wniosek poprawny należy złożyć ponownie, nie jest możliwe skorygowanie wniosku bądź sprostowanie wpisu, ponieważ wpis z niepoprawnym nazwiskiem nie może być dokonany.

Co ma zrobić Gmina gdy przedsiębiorca zmienia adres zamieszkania lub prowadzenia działalności?
Jeżeli przedsiębiorca nie został jeszcze przeniesiony do CEIDG, gmina powinna przyjąć informację o zmianie na wniosku CEIDG-1, zweryfikować poprawność wpisu w ewidencji gminnej i przekazać informacje do US, GUS, ZUS/KRUS na starych zasadach „jednego okienka” oraz niezwłocznie przekazać wpis do migracji. Jeżeli przedsiębiorca został zarejestrowany lub przeniesiony do CEIDG to wniosek CEIDG-1 o zmianę należy wprowadzić do CEIDG.

Co zrobić gdy mój wniosek CEIDG-1 nie dotarł jeszcze do ZUS?
Jeżeli we wniosku CEIDG-1 wskazałeś inny dokument niż dowód osobisty lub paszport (wniosek taki nie jest automatycznie rozpoznawany przez ZUS) lub chcesz z innych przyczyn przyspieszyć przetwarzanie wniosku w ZUS, należy udać się do oddziału ZUS z potwierdzoną kopią przyjęcia wniosku CEIDG-1 przez gminę. Na jego podstawie załatwisz wszystkie niezbędne formalności w ZUS.